Книги

 

On-line ресурси по Органчна химия:

Интерактивен учебник по Органична химия на английски език можете да намерите тук: Virtual textbook of Organic chemistry

 

On-line видео лекции по Органична химия на английски език на University Of California Irvine можете да използвате тук:

Organic chemistry Part I

Organic chemistry Part II

 

Въведение в спектралните методи можете да намерите тук: IntroductionSpectralMethod

On-line видео лекции по спектрални методи в органичната химия на английски език на University Of California Irvine можете да използвате тук: Organic spectroscopy

 

Интерактивни задачи за упражнения по Органична химия на английски език ще можете да решавате тук: Organic chemistry problems

 

Допълнителни източници:

Advanced Organic Chemistry (for juniors): Lectures

Organic Reactions Mechanisms: Part I and Part II

 

Препоръчителни учебници на български и английски език:

 1. Основи на Органичната химия – Стефан Йорданов и съавтори, “Мартилен”, 2000 г.

 2. Органична химия – Галин Петров, Изд. “Св.Климент Охридски”, 2006 г.

 3. Органична химия във въпроси и задачи - Стефан Йорданов, Илияна Караманчева, Мария Божилова, Мария Даржалиева, Диана Мондешка, Борис Алексиев, Издателска къща “Сиела”, 1999 г.

 4. Органична химия – Л.Янков, Б. Месроб, Л.Младенова-Орлинова, Ч.Иванов, Т.1, “Наука и Изкуство”, 1992 г.

 5. Органична химия – Л.Янков, Б. Месроб, Л.Младенова-Орлинова, Ч.Иванов, Т.2, “Техника”, 1982 г.

 6. Janice Gorzynski Smith, Organic Chemistry, 5th Edition, 2016

 7. T. W. Graham Solomons, Craig Fryhle, Scott A. Snyder, Organic Chemistry, 11 Edition, 2014

 8. Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle, "Spectrometric identification of organic compounds". 2014, John Wiley & Sons, 8th Edition.


 

Учебни материали за лабораторни упраженения и семинари по Органична химия:

 1. Протокол (бланка)

 2. Таблица на основните честоти в ИЧ

 3. Химично отместване в 1Н-ЯМР

 4. Химично отместване в 13С-ЯМР