Преподаватели

проф. д-р инж. Петър Тодоров

Ръководител катедра

тел. (+359 2) 81-63-423

e-mail: p_todorov@uctm.edu

Преподавателска дейност: Органична химия I и II (лекции на редовни и задочни студенти); Органична химия I и II (лабораторни упражнения и семинари); Газова и високоефективна течна хроматография – приложение за анализ на биологично активни съединения (лекции и упражения за ОКС “Магистър” и доктор за всички специалности); Химия на хетероциклените съединения (лекции и упражнения за ОКС “Магистър” за всички специалности).

Област на научни интереси: Синтез и охарактеризиране на аминокиселини и пептиди, Хеморфини, Органофосфорни съединения, Фосфонопептиди, Биологично активни съединения, Хидантоини и техни метални комплекси, Хетероциклени съединения

Публикации и цитати

 

проф. д-р инж. Емилия Найденова

Декан на факултета по химични технологии

тел. (+359 2) 81-63-425; -285; -113;

e-mail: emilia@uctm.edu

Преподавателска дейност: Органична химия I и II (лекции на редовни студенти), Органична химия на френски език (лекции на редовни студенти)

Област на научни интереси:

Публикации и цитати

 

доц. д-р инж. Николай Калоянов

тел.

e-mail: nikolaykaloyanov@uctm.edu

Преподавателска дейност:

Област на научни интереси:

Публикации и цитати

 

доц. д-р Даниела Цекова

тел. +359 876589755

e-mail: d_tsekova@uctm.edu

Преподавателска дейност: Органична химия I и II (лекции, семинари и лабораторни упражения); Biomaterials („Биоматериали“ на англ. език) за магистърска степен.

Област на научни интереси: Органичен синтез и анализ. Кристализация, гелообразуване и самоорганизация в надмолекулни комплекси на белтъци, пептиди и пептидомиметици.

Публикации и цитати

 

доц. д-р инж. Антон Георгиев

тел. (+359 2) 81-63-418

e-mail: antonchem@uctm.edu

Преподавателска дейност: Органична химия I и II (лабораторни упражнения и семинари), Органична химия I и II (лекции на задочни студенти), Спектрален анализ на органични съединения (лекции и упражнения за магистри).

Област на научни интереси: Молекулни превключватели, Фотохромизъм, Органични хромофори, Квантово-химични изчисления, Спектрален анализ на органични съединения

Публикации и цитати

 

гл. ас. д-р инж. Михайл Нейков

тел.

e-mail: mihail.neykov@uctm.edu

Преподавателска дейност:

Област на научни интереси:

Публикации и цитати

 

гл. ас. д-р инж. Петя Пенева

тел.

e-mail: ppeneva@uctm.edu

Преподавателска дейност: Органична химия I и II (лабораторни упражнения и семинари)

Област на научни интереси: Синтез на аминокиселини и пептиди, Хеморфини, Фосфонопептиди, Опиоидни пептиди, Хидантоини

Публикации и цитати