Home

 

 

home

 

 

Катедра „Органичен синтез и горива“ е структурно звено от Факултета по Химични технологии. В този вид катедрата е формирана през 2001 година, като в нея функционират две направления, по които се развива академичния състав и специалностите по които се обучават студентитеФин органичен синтез и „Горива и биоенергийни технологии“.

 

Учебната и изследователската дейност във Финия органичен синтез обхваща:

 

  • химия и технология на синтетичните и полусинтетичните лекарствени средства и биологично активни вещества - антибиотици, пестициди, витамини и др.

 

  • химия и технология на цветни и луминесцентни съединения, дендримери, фотостабилизатори и антиоксиданти, ароматични и повърхностноактивни субстанции.

 

Студентите придобиват задълбочени знания в областта на Финия органичен синтез, в това число структурен анализ, установяване връзката между структура и електронни свойства на молекулите; изучават теоретичните и методически принципи за изследване в областта на фармацевтичната химия и свързаните с нея области, като установяване връзката между структура и биологична активност, както и дизайн на биологично активни вещества; изучават фотофизичното и фотохимичното поведение на органични съединения, както и дизайн на цветни и флуоресцентни съединения с оглед приложението им във високите технологии като сензори, слънчеви клетки и батерии, оптически записващи устройства, течнокристални дисплеи, лазери, маркери в медицината и биологията и др

 

Реализация на завършилите „Фин органичен синтез

 

Подготвените специалисти намират пълноценна реализация като кадри на различни нива в производството, лабораториите и изследователските центрове на водещи фирми, специализирани в производството на лекарства, препарати за растителна защита, производство на бои, лакове, битова химия, козметика и парфюмерия. Въплъщаващи от една страна богатството, разнообразието и красотата на органичния синтез, а от друга - голямата обществена полезност и необходимост, производствата и научно-изследователската работа в областта на Финия органичен синтез ще бъдат винаги приоритетни и перспективни области за реализация. Успешната кариера на подготвените от нас специалисти, доказателство за доброто ниво на образование в ХТМУ, допринася за атрактивността на специалността.