За нас

Катедра „Органичен синтез“ е структурно звено от Факултета по Химични технологии. Основните направления за обучение и научно-изследователска дейност в катедрата са: Химия и технология на синтетичните и полусинтетичните лекарствени средства и биологично активни вещества; Химия и технология на цветни и флуоресцентни съединения, фотостабилизатори, повърхностноактивни вещества и др.; Парфюмерия и козметика.

Студентите в специалност „Фин органичен синтез“ придобиват задълбочени знания в областта на органичния синтез; изучават теоретичните и методически принципи за изследване в областта на фармацевтичната химия и свързаните с нея области, като установяване на връзката между структура и биологична активност; дизайн на биологично активни вещества; изучават фотофизичното и фотохимичното поведение на органични съединения, както и дизайн на цветни и флуоресцентни молекули с оглед не само на традиционното им приложение – за багрене на текстил, хартия и полимерни материали, но също така и за използването им във високите технологии като сензори, слънчеви клетки и батерии, оптически записващи устройства, течнокристални дисплеи, маркери в медицината и биологията и др.

Подготвените специалисти по Фин органичен синтез намират пълноценна реализация като кадри на различни нива в производството, лабораториите и изследователските центрове на водещи фирми, специализирани в производството на лекарства, препарати за растителна защита, производство на багрила, пигменти, бои, лакове, битова химия и др.

Специалност „Парфюмерия и козметика“ в ОКС „Бакалавър“ предлага учебен план, разработен съобразно интересите на козметичния бранш, обхващащ съвременните познания в областта на парфюмерийно-козметичните производства. Студентите изучават състава на парфюмерийните и козметичните продукти, като се обсъждат, както класическите, така и най-новите тенденции в избора на суровини. Те придобиват знания както за биосъвместимостта на продуктите с човешкия организъм, така и за цялостния технологичен процес – от създаването на козметичните средства, през опаковането, методите за анализ и контрол и безопасността им, до мениджмънт и маркетинг на готовите парфюмерийно-козметични изделия и козметичните регулации.

Бакалавърската програма се реализира в тясно сътрудничество с водещи български фирми, производители на козметични продукти, с цел студентите да получават богат набор от практически знания и умения.

Възпитаниците на специалност „Парфюмерия и козметика“ могат да работят като технолози и ръководители във всички фирми и научни организации, свързани с производство на козметични продукти, в дистрибуцията на козметика и суровини за козметиката и парфюмерията, в развойни и иновационни лаборатории, както и да развиват собствен бизнес в областта на производството и търговията на козметични продукти.