Научна дейност

чл. кор. проф. дхн инж. Владимир Божинов

Чл. кор. проф. дхн инж. Владимир Божинов е утвърден в световен мащаб учен в дизайна и синтеза на флуоресцентни съединения с програмирани свойства на молекулно равнище и тяхното приложение във високите технологии. Реализирал е редица разработки, свързани с получаване на неконвенционални, фотостабилни емитиращи материали от принципно нов тип с оптично-сензорни характеристики спрямо силно токсични и патогенни обекти.

Член е на Европейската асоциация за химически и молекулни науки.

През 2016 г. чл. кор. дхн Владимир Божинов е отличен с награда „Питагор-2016“ от Министерството на образованието и науката на Република България за съществен принос в областта на природните и инженерни науки.

Линк към Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004077073


 

доц. д-р инж. Николай Георгиев

Основните научни интереси на доц. Георгиев са насочени към дизайн, синтез и изследване на нови флуоресцентни сензорни съединения с потенциал за разработване на безконтактни методи за диагностика на заболявания, за доставка, освобождаване и активиране на лекарствени средства, както и в конструирането на молекулни логически устройства (молекулни компютри), с оглед тяхното използване за бърз анализ, както в живите организми, така и в околната следа.

През 2013 г. доц. д-р инж. Николай Георгиев е отличен с голямата награда „Питагор-2013“ за млад учен.

Линк към Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36051771700


 

доц. д-р инж. Поля Миладинова

Научната дейност на доц. Миладинова е в областта на синтеза и изследването на свойствата на цветни и флуоресцентни багрила и пигменти, оптически избелители и повърхностноактивни вещества с приложение в текстилната, хартиената, хранително-вкусовата и полимерната промишленост.

Доц. Миладинова е член на Европейската асоциация за химически и молекулни науки.

Линк към Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55410777200

Доц. д-р инж. Станислава Владимирова

Научно-изследователската работа на доц. Владимирова е съсредоточена главно в областта на химията на хетероциклените съединения от класа на пирола – дизайн, синтез, свойства и изследване на противовъзпалителната, аналгетичната, антибактериалната, антивирусната, антиоксидантната, фитохимичната и антитуберкулозната им активност, както и определяне на тяхната цитотоксичност и хемосъвместимост.

Член е на Европейско пептидно дружество и Българско пептидно дружество.

Линк към Scopus: https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&st1=Vladimirova&st2=Stanislava&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=b6863502c3f95a361252a98ba929cee8&sot=anl&sdt=aut&sl=47&s=AU-ID%28%22Vladimirova%2c+Stanislava+P.%22+56539726500%29&txGid=18eb694527d7b0eece41252dd290e609


 

Доц. д-р инж. Камелия Аничина-Заркова

Научните интереси на доц. Аничина-Заркова са в областта на синтеза и структурното охарактеризиране на нови хетероциклени съединения на основата на бензимидазол във връзка с приложението им като биологично активни вещества. Изследвана е антипаразитната, антиоксидантната, антибактериалната и антипролиферативната активност на бензимидазоловите производни и са изяснени структурните особености, повлияващи активността, както и възможните механизми на действие чрез взаимодействие с биологичните мишени.

Линк към Scopus: https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&st1=Anichina&st2=Kameliya&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=638bcc1a0886d56afa72af92757bc634&sot=anl&sdt=aut&sl=42&s=AU-ID%28%22Anichina%2c+Kameliya+K.%22+16232188200%29&txGid=5c7f7586053f731a2cd3494a1427dab8