Контакти

Адрес:

Химикотехнологичен и металургичен университет

бул. „Св. Климент Охридски“, № 8, сграда А (Ректорат), ет. 1

София, 1756, България

 

Ръководител на катедра:

доц. д-р инж. Татяна Божкова

ХТМУ, сгр. А, стая 117

служ. тел.: 02 8163 235

Специалност „Консервация и реставрация на хартия и книги“

По време на обучението си, магистрите се подготвят за извършване на консервационно-реставрационна работа, научно-изследователска, организационно-управленска дейност в областта на опазването на документи от хартия и книги от библиотечното и културно-историческо наследство.

Направление „Целулоза, хартия и опаковки“

НаправлениеЦелулоза, хартия и опаковки“ дава единствената в страната възможност да се изучават процесите, необходими за превръщането на възобновяемите природни суровини като дървесина и едногодишни растения в целулоза, хартия и опаковки.

Направление „Печатни технологии и дизайн“

Направление „Печатни технологии и дизайн предлага квалификация в съответствие с всички съвременни изисквания на полиграфическата, графичната и опаковъчна индустрия.

Обучението се провежда в лаборатории оборудвани с последно поколение техника, инструменти и софтуер на водещи в индустрията фирми-производители.