Контакти

Адрес:

Химикотехнологичен и металургичен университет

бул. „Св. Климент Охридски“, № 8, сграда А (Ректорат), ет. 1, катедра "Целулоза, хартия и полиграфия"

София, 1756, България

 

Ръководител на катедра:

доц. д-р инж. Искрен Спиридонов

ХТМУ, сгр. А, каб. 117

служ. тел.: 02 8163 235

моб. тел.: 0898 757 346

e-mail: iskren@uctm.edu

e-mail: zhp@uctm.edu