За нас

Катедра „Целулоза, хартия и полиграфия“ е основана през 1954 г. Основните направления за обучение и научно-изследователска дейност в катедрата са: Химия и структура на растителните тъкани; Химия и технология на влакнестите материали; Химия и технология на хартията; Технология на опаковките; Биорафиниране на растителни суровини; Графичен дизайн; Предпечатна подготовка; Печат и довършителни процеси.

Катедрата е единствена в страната, където се подготвят инженерни кадри за целулозно-хартиеното, опаковъчното и полиграфичното производства.

Катедрата обучава студенти в степени: бакалавър – срок на обучение 4 години (специалности „Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки“ и „Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн“); магистър – срок на обучение 1,5 години (специалности „Полиграфия“; „Целулоза, хартия и опаковки“, „Консервация и реставрация на хартия и книги“ и „Биоенергийни технологии и биопродукти“). Получаваната професионална квалификация е инженер-химик/инженер-полиграфист. Обучението може да продължи и в образователна и научна степен доктор – срок на обучение 3 години.

Учебният процес се осъществява от 5 преподаватели: 1 професор, 3 доценти и 1 гл. асистент. Наред с учебната дейност в катедрата се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания. Те са предпоставка за разработване на нови технологии и продукти, внедряващи се в различни промишлени отрасли – производство на целулоза, хартия, опаковки, печатни технологии, биоетанол и др. Широкият спектър от познания и умения, които завършилите тази специалност инженер-химици получават, им дава възможност да бъдат конкурентноспособни, да заемат различни длъжности и да се реализират като добри специалисти в целулозно-хартиени, опаковъчни и полиграфични предприятия. Усилията на преподавателите днес са насочени към адаптирането на обучаваните специалисти за работа в условията на конкуренция в Европейската общност.