История

През 1954 г. в България се създава специалност „Химична технология на дървесината“, която води началото си от профилираното обучение, провеждано дотогава от катедра „Химия и химична технология“ към ВЛТИ – София (понастоящем ЛТУ). През учебната 1954/55 г. специалността и новосъздадената вече катедра „Химична технология на дървесината“ е преместена във ВХТИ – София (понастоящем ХТМУ). През учебната 1955/56 г. е приет първият випуск студенти от тази специалност във ВХТИ. Създател на специалността и пръв ръководител на катедрата е проф. Цветко Христов. Първите преподаватели в катедрата са: проф. Райна Драганова, доц. Стефан Добрев и доц. Маргарита Неделчева. В периода 1962-1969 г. са назначени възпитаници на катедрата: проф. Владимир Вълчев, проф. Тошко Соколов, проф. Здравко Литовски, доц. Елисавета Цолова, доц. Надежда Минчева-Иванова, доц. Евстати Видимски, доц. Димитър Розалинов, гл. ас. Ценка Пишманова.

Изграденият фундамент осигурява през следващите години успешно развитие и усъвършенстване на учебния процес в съответствие с променящите се изисквания, а също и на научно-изследователската дейност в областта. Към катедрата са назначени като научни сътрудници инж. Победа Михайлова, д-р инж. Багряна Иконописова, доц. Евда Петкова, доц. Красимира Токарева, доц. Сийка Бенчева, проф. Санчи Ненкова, инж. Димитрина Масларова, д-р инж. Стоян Петров, инж. Маргарита Петровска. От 1987 г. в катедрата работят проф. Иво Вълчев, доц. Веска Лашева и доц. Татяна Божкова.

С цел да се отговори на нарастващата нужда от полиграфисти през 1988/1989 г. в катедрата започва обучение по полиграфия и се създава специализация „Полиграфия“. През 1987 г. е назначен като редовен асистент инж. Александър Ганчев, а по-късно – доц. Наталия Качин, доц. Михаил Гешев и хоноруваните преподаватели д-р инж. Русиян Костов, д-р инж. Георги Добрев, инж. Елисавета Найденова, доц. Михаил Глушков. От завършилите тази специализация в катедрата са назначени – доц. Искрен Спиридонов и инж. Красимир Заранков. През 2006 г. в катедрата постъпва на работа доц. Румяна Боева-Спиридонова, през 2007 г. – доц. Димитрина Тодорова, а през 2018 г. – гл. ас. Николай Яворов.

 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРАТА