Информация за дипломанти

Submitted by ecology on Wed, 07/13/2022 - 15:31

ДАТИ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИPicture

ОКС "Бакалавър" по специалност "Инженерна екология и опазване на околната среда";
ОКС "Магистър" по специалност "Екология и опазване на околната среда":

29.07.2022 г. от 11 часа в зала 219, ​сгр. А, ет. 2

​ВАЖНО!!!

За допускане до защита е необходимо:

  1. Обходен лист за задължения към катедрата, библиотека, общежитие и др. Получава се и се връща обратно във факултетната канцелария (ФК), стая 208 сгр. „А”.
  2.  1 бр. снимка във ФК.
  3. Копие на челната страница на Дипломаната работа с определен рецензент във ФК.
  4. Рецензентът се предлага от ръководителя на Дипломната работа и се утвърждава от ръководителя на катедрата.
  5. Студентска книжка с нанесени оценки от всички положени изпити и практики във ФК (най-малко две седмици преди датата на защита).
  6. Предаване на Дипломни работи на хартиен носител - 1 бр. с 1 бр. рецензия и 1 бр. резюме на Ръководител катедра, сгр. „А”, ет. 3, каб. 304 - най-късно на 25.07.2022 г.
  7. Power Point - презентация на ДР (до 10 мин., съдържаща таблици, графики, фигури и план на изложението. Недопустимо е слайдовете да съдържат много текст).
  8. Презентацията трябва да бъде предоставена на Ръководител катедра най-късно на 28.07.2022 г.
     

Методични указания за изработване и защита на дипломна работа

КОНСПЕКТ

Примерни заглавни страници на дипломна работа: Вариант 1, Вариант 2

Защитени дипломни работи         

 

ОКС „магистър” по Опазване на околната среда и устойчиво развитие - до 2015 г.

Дипломни тезиси (до 2015 г.)

Европейска изпитна комисия (до 2015 г.)

Образец на диплома за ОКС „магистър” по Опазване на околната среда и устойчиво развитие (до 2015 г.)