Home

 

Направление „Електрохимия и защита на металите от корозия“ е единственото научно звено в България за комплексна подготовка на специалисти с висше образование, посредством редовно, задочно, следдипломно обучение и докторантура в областта на корозията и защитата на металите, химичната и електрохимична обработка на метални повърхности, галванотехника, производство на автономни източници на електроенергия и електрохимичен синтез.

Специализиращи  дисциплини в образователна степен Бакалаври
специалност „Електрохимични технологии и защита от корозия“

Основи на електрохимичните системи
Апарати и съоръжения в електрохимичните производства
Технологии за повърхностна обработка
Електрохимични източници на ток
Електрохимични технологии за пречистване и утилизация
Галванотехника
Корозия и защита на материалите
Електрохимични производства

 

Специализиращи дисциплини в образователна степен
Магистри
Специалност „Електрохимия и защита от корозия“

Теоретична електрохимия
Теория на корозионните процеси
Електролизни процеси
Химично съпротивление на материалите
Антикорозионни методи
Корозионни изпитвания
Електрокристализация на металите
Електроокисление и редукция
Електрохимични генератори на ток

 

Предприятията, където студентите, завършили бакалавърската и магистърската специалност на направление „Електрохимични технологии и защита от корозия“ намират реализация са следните:

* Идеал Стандарт- Видима АД – гр. Севлиево
* Монбат АД – гр. Монтана
* СОФИЯ МЕД – гр. София
* Монетен двор ЕООД – гр. София
* Крос ООД – гр. Монтана
* АЕЦ Козлодуй ЕАД – гр. Козлодуй
* Елхим-Искра АД – гр. Пазарджик
* КЦМ АД – гр. Пловдив
* Лидер – гр. Пловдив
* Цинкови покрития АД – гр. Пловдив
* Аурубис АД – гр. Пирдоп
* Жити АД – гр. Русе
* Жити АД – гр. Русе
* Арсенал АД – гр. Казанлък
* Аркус АД – гр. Лясковец
* Агрополихим АД – гр. Девня
* Робибайк АД – гр. Благоевград
* Институт по Физикохимия към БАН
* Институт по електрохимия и енергийни системи към БАН
и други фирми за нанасяне на покрития, машиностроителни и металопреработващи предприятия