Преподаватели

 

Преподаватели на основен трудов договор в катедра Катедра Неорганични и електрохимични производства

  Преподавател Биография Контакти
 

 

   
 

доц. д-р инж. Катя Игнатова

Ръководител катедра
Приемно време:
Вторник : 13 – 15 ч.                             
Петък:      10 – 12 ч.

Образование: магистър по Електрохимия, 1982, ХТМУ
Научна степен: PhD, доктор по направление 5.10 Химични Технологии (Технология на електрохимичните производства), 1998
Академична длъжност: доцент по „Технология на електрохимичните производства“, 2014, ХТМУ
Длъжности: Ръководител катедра „Електрохимия и защита от корозия” от 2019 г. до момента.
Автор на Ръководство по Теоретична електрохимия и на 45 научни публикации.
Лекционни курсове:
ОКС “Бакалавър”: Основи на електрохимичните системи, Технологии на електрохимичните производства, Електрохимични методи за пречистване и утилизация
 ОКС “Магистър”: Теоретична електрохимия, Електроокисление и електроредукция 
Научни интереси: електрохимия, електрохимични и електроаналитични методи за изследване, нестационарни техники за електроотлагане, електроотлагане на чисти и сплавни метални прахове, изследване на морфология и структура на сплави

сграда В, кабинет 162, 2 етаж
служ. тел.: (+359 2) 81-63-254
моб. тел.:  +359 898795003
e-mail:     ignatova@uctm.edu
    katya59ignatova@uctm.edu

 

гл. ас. д-р инж. Димка Иванова
Приемно време:
Понеделник: 10 – 12 ч.
Вторник: 13 – 15 ч.
Сряда: 11 – 13 ч.

Образование: магистър по Електрохимични производства и защита от корозия, 2002, ХТМУ
Образователна и научна степен: PhD, доктор по направление 5.10 Химични Технологии („Химично съпротивление на материалите и защита от корозия“), 2015
Академична длъжност: доцент по „Химично съпротивление на материалите и защита от корозия“, 2020
Длъжности: Заместник Декан на Факултет по химични технологии, 2021 г. до момента.
Автор на Учебник „КОРОЗИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ – в природни среди, подбор при проектиране, обследване на разрушавания“ ISBN 978-954-465-116-9 и на 36 научни публикации.
Лекционни курсове:
ОКС “Бакалавър”: Технологии за повърхностна обработка, Корозия и защита на материалите
ОКС “Магистър”: Теория на корозионните процеси, Антикорозионни методи, Химично съпротивление на материалите
Научни интереси: електрохимични технологии; методи за електрохимични изследвания; електроотлагане; получаване, изследване и охарактеризиране на конверсионни покрития; консервация и реставрация на предмети от метал; повърхностни технологии; защита от корозия.
сграда В, кабинет 154, 177
служ. тел.: (+359 2) 81-63-250
служ. тел.: (+359 2) 81-63-256
моб. тел.:  +359 887 76 47 16
e-mail: dimkaivanova@uctm.edu
 

гл. ас. д-р инж. Даниела Лилова
Приемно време:

Понеделник : 10 – 12 ч.
Сряда: 10 – 12 ч.

Образование: магистър инженер по специалност „Технология на неорганичните вещества”, ХТМУ, София; 2002
Образователна и научна степен: PhD, доктор, научна специалност 5.10. Химични Технологии (Технология на електрохимичните производства), ХТМУ, София. 2009
Академично звание: главен асистент, ХТМУ
Лекционни курсове: 
ОКС “Бакалавър”: Въведение в специалността, Неорганични и електрохимични производства, Апарати и съоръжения в електрохимичните производства, Електрохимични източници на ток, Галванотехника
ОКС “Магистър”: Електролизни процеси, Електрокристализация на металите, Технология на електрохимичните производства.
Научни интереси: електрохимия, електрохимични технологии и оборудване, галванотехника, електролизно сплавообразуване, нестационарна електролиза, химични източници на ток, мембранни процеси, екология.
сграда В, кабинет 163,
служ. тел.: (+359 2) 81-63-255
моб. тел.:  +359 878 95 77 11  
e-mail: dlilova@uctm.edu
 

Гл. ас. д-р инж. Гергана Илиева

Приемно време:
Вторник : 13 – 15 ч.
Петък: 10 – 12 ч.

Образование: ОКС „Магистър“, специалност: Електрохимия и защита от”корозия“ - 2014 г., ХТМУ
Научна степен: ОНС „Доктор“ по научна специалност 5.10. Химични технологии (Химично съпротивление на материалите и защита от корозия) -2021 г., ХТМУ
Длъжности: Академична длъжност „Главен асистент“, 2022 г.
Автор на научни публикации: 8 научни публикации
Лекционни курсове:
   ОКС “Бакалавър”: Технологии за повърхностна обработка“ 
   ОКС “Магистър”: Химично съпротивление на материалите
Научни интереси: Корозия и защита на материалите, Химично съпротивление на материалите, Корозионна устойчивост на материалите, Консервация и реставрация на художествени елементи от метал, Конверсионни покрития, Галванични покрития, Полимерни покрития, Теория на електрохимията, Приложна електрохимия, Електрохимични и електроаналитични методи за изследване, Галванотехника, Химични източници на ток, Зелена електрохимия
сграда В, лаборатория 177
служ. тел.: (+359 2) 81-63-250
моб. тел.: +359 877527881
e-mail:   gergana_ilieva@uctm.edu
 

доц. д-р инж. Людмил Фачиков
Приемно време:
Понеделник: 13 – 15 ч.
Четвъртък: 10 – 12 ч.

Образование: ОКС Магистър, специалност „Технология на електрохимичните производства и източници на ток“, ХТМУ
Образователна и научна степен: „доктор“ (PhD), Научна специалност „Химично съпротивление на материалите и защита от корозия“, 1989 г.
Академична длъжност: „доцент“, Научна специалност „Химично съпротивление на материалите и защита от корозия“, 1999 г.
Длъжности: Главен секретар на ХТМУ, 2006 г. до 2011г., Ръководител катедра от 1993 до 1995 г.; от 2002 до 2019 г., Ръководител на УПД-34 към НИС при ХТМУ от 1998 г. до момента – разработване и внедряване на препарати и технологии за повърхностна обработка и защита от корозия.
Автор на:1. Ръководство за лабораторни упражнения по Корозия и защита на материалите, 2002 г. ISBN 954-8954-18-4; 2. Учебник „Течни торове – състав, свойства и приложение“, 2010 г., ISBN 978-954-465-035-3; 3. Учебник „КОРОЗИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ – в природни среди, подбор при проектиране, обследване на разрушавания“, 2021 г., ISBN 978-954-465-116-9 и над 100 научни публикации.
Научни интереси: технологии за повърхностна обработка; защита от корозия.
сграда В, кабинет 152
служ. тел.: (+359 2) 81-63-251
служ. тел.: (+359 2) 868-11-20
моб. тел.:  +359 888 965077
e-mail: fachikov@uctm.edu
 

гл. ас. д-р инж. Ралица Теодосиева
Приемно време:
Понеделник: 10 – 12 ч.
Сряда 10 – 12 ч.

Образование: магистър, Неорганични химични технологии, ХТМУ, 2002
Образователна и научна степен: доктор, направление 5.10 Химични Технологии (Технология на неорганичните вещества), ХТМУ, 2007
Академична дкъжност: главен асистент, ХТМУ, 2009
Автор на 20 научни публикации.
Лекционни курсове:
   ОКС „Бакалавър”: Екология и техническа цивилизация, Агрохимия, Хидрохимия, Технология на минералните торове, Технология на содата и содовите продукти
   ОКС „Магистър”: Почвена химия, Неорганични химични технологии, Подготовка на водите в неорганичните химични производства, Управление на качеството и околната среда в неорганичните химични производства 
Научни интереси: неорганични химични технологии, минерални и органоминерални торове, минерални киселини, калцинирана сода, почвена химия, оползотворяване на отпадъци, екология и опазване на околната среда,.
сграда А, кабинет: 314, 244
служ. тел.: (+359 2) 81-63-242
служ. тел.: (+359 2) 81-63-247
моб. тел: +359 886 97 60 40
е-mail: rteodosieva@uctm.edu
 

Гл.ас.д-р инж. Младен Лилов

Приемно време:
Вторник : 13 – 15 ч.
Петък: 10 – 12 ч.

Образование: инженер магистър, специалност “Органични химични технологии’’, Специализация “Технология на органичния синтез’’, 2002, ХТМУ
Образователна и научна степен: PhD, доктор по направление 5.10 Химични Технологии (Технология на неорганичните вещества), 2017, ХТМУ
Академична длъжност: главен асистент, 2020, ХТМУ
Лекционни курсове: 
   ОКС „Бакалавър”: Основи на неорганичните химични процеси, Технология на свързания азот, Катализ и катализатори, Технология на сярната киселина
   ОКС „Магистър”: Реакторна техника и компютърно проектиране, Дисперсни системи в неорганичните химични технологии, Наноматериали в неорганичните химични технологии
Научни интереси: неорганични химични технологии, производства на минерални торове и киселини, течни торове, оборудване, дисперсни системи, катализатори, наноматериали
служ. тел.: (+359 2) 81-63-244
моб. тел: 0898 937799
e-mail: lilov@uctm.edu
mladen_lilov@abv.bg