За нас

Катедра „Неорганични и електрохимични производства” се състои от две направления:
 Електрохимични технологии и защита от корозия
 Технология на неорганичните вещества
 
В катедрата се обучават студенти по образователно-кавлификационни степени :
 бакалавър - 4 години срок на побучение ;
 магистър - 1, 5 години срок на обучение;
 доктор - 3 години срок на обучение.
Студентите получават професионална квалификация инженер-химик.  
В катедра “Неорганични и електрохимични производства” студентите получават отлична теоретична и практическа подготовка, което им дава възможност за широка професионална реализация в утвърдени области на химическата и металургичната промишлености, електрониката, машиностроенето, опазването на околната среда и др. 
Придобитите при обучението знания и умения дават възможност на завършилите студенти да работят като специалисти, технолози и мениджъри в различни производствени, проектантски, консултантски и търговски фирми. Основната цел на обучението е на базата на предварителната инженерна и технологическа подготовка на студентите да се изградят високо квалифицирани специалисти, които да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда в страната и в чужбина.
 Направление „Електрохимични технологии и защита от корозия“ е единственото научно звено в България за комплексна подготовка на специалисти с висше образование в областта на корозията и защитата на металите, химичната и електрохимична обработка на метални повърхности, галванотехника, производство на автономни източници на електроенергия и електрохимичен синтез.
 Направление „Технология на неорганичните вещества” подготвя специалисти в областта на производството на основополагащи за химическата индустрия вещества като минерални и органоминерални торове, минерални киселини и соли, калцинирана сода, амоняк, катализатори, сорбенти, технологична вода и газове.
 
 
 
Катедра: Неорганични и Електрохимични Производства
Направление „Електрохимия и защита на металите от корозия“


Това е единственото научно звено в България за комплексна подготовка на специалисти с висше образование, посредством редовно, задочно, следдипломно обучение и докторантура в областта на корозията и защитата на металите, химичната и електрохимична обработка на метални повърхности, галванотехника, производство на автономни източници на електроенергия и електрохимичен синтез.

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Факултет по Химични технологии
 
Квалификационна характеристика
на инженер-химик
 
Официално наименование на образователната специалност:
Електрохимични технологии и защита от корозия
 
Вид на образователната степен и продължителност на обучението:
бакалавър (4 години-8 семестъра; 5 години-10 семестъра)
редовно и задочно обучение
ECTS credits: 240
 
Институция:
Акредитирана в Химикотехнологичен и металургичен университет – София, от Националната агенция за оценяване и акредитация на Р България
 
Период на признаване/акредитация: 2011- 2017г.
 
Степен: Ниво 6

Цел на образователната програма:

Да осигури придобиване на знания, развиване на умения и получаване на компетентности за извършване на научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектанска, конструкторска, организационна, ръководна и висша управленска дейност в сферата на електрохимичните производства и технологии, както и придобиване на способности за подбор на подходящи средства и конструкционни материали с висока корозионна устойчивост, осигуряващи сигурност и дълготрайност на експлоатация на оборудването и опазване на околната среда.

Характеристики:

Обучението на бакалаврите по специалността "Електрохимични технологии и защита от корозия“ се извършва в съответствие със ЗВО, Правилника за устройството и дейността на ХТМУ и Правилника за учебната работа.
Обучението на бакалавъра по "Електрохимични технологии и защита от корозия“ обхваща два вида подготовка – фундаментална и специална. Основни дисциплини, изучавани по програмата: Основи на електрохимичните системи; Апарати и съоръжения в електрохимичните производства; Електрохимични технологии за пречистване и утилизация; Технология за повърхностна обработка; Металознание; Електрохимични източници на ток; Галванотехника; Корозия и защита на материалите; Електрохимични производства; Производствена практика; Дипломна работа

Основен метод за придобиване на необходимите знания и умения са лекционните курсове, семинарните и практическите упражнения; самостоятелната подготовка и др. Всички учебни дейности са развити и  отчитани в рамките на ECTS.
    
Реализацията на целите на програмата се постига чрез ползване на съвременна апаратура за изследване, методи за анализ и контрол на електрохимичните и корозионните процеси, достъп до различни национални и международни образователни центрове.
    
Системата за оценяване на знанията включва: устни и писмени препитвания, тестове, контролни работи, събеседване, които са вписани в учебната програма на всяка дисциплина. Заключителният контрол е полагане на изпит, като оценяването се осъществява по шестобалната система и присъдени кредити.
    
Формата на завършване на специалността е дипломна защита. Последната се провежда пред определена със заповед на ректора  Държавна изпитна комисия, включваща най-малко 3 хабилитирани преподаватели по специалността.
    
Химикотехнологичният и металургичен университет е единственото висше училище в Р. България, в което се провежда комплексно обучение на бакалаври, магистри и доктори по електрохимични технологии и защита на материалите от корозия.

Възможности за работа:
Инженер-химикът, бакалавър по „Електрохимични технологии и защита от корозия“е подготвен да работи във всички отрасли на Националната икономика на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност. Запознат е с автоматизацията и управлението на химико-технологичните процеси, основите на организацията и планирането на производството, охраната на труда, техни­ческата безопасност и опазване на околната среда. Подготовката му позволява да заема нормативно-сравними длъжности и в страните, членки на ЕС.
Професионалната реализация може да бъде в технологични фирми с електрохимична насоченост; изследователски и изпитвателни лаборатории; проектански, конструкторски и технологични отдели и бюра; търговски и консултански фирми и др.
 
Длъжности:
 
Оператор
Контрольор на качеството
Инженер производство
Началник производство
Началник отдел
Началник сектор
Началник аналитична лаборатория
Консултант - производство, търговия
Учител, практическо обучение
Други

Възможности за следващо обучение:

Завършилите специалността инженер-химици могат да продължат образованието си за получаване на образователна степен „магистър“ в специалностите от професионалните направления на Химични технологии, Материали и материалознание, Металургия, Биотехнологии, Химически науки и/или други магистърски програми, като се спазват изискванията за придобиване на съответна професионална квалификация.

 

Квалификационната характеристика е обсъдена и приета на заседание на КС  и ФС на ФХТ на 00.00.2013 г. /Протокол №00/

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Факултет по Химични технологии
 
Квалификационна характеристика
на инженер-химик, инженер, химик-технолог
 
Официално наименование на образователната специалност:
Електрохимия и защита от корозия
 
Вид на образователната степен и продължителност на обучението:
магистър(1.5 години-3 семестъра; 2 години-4семестъра)
редовно и задочно обучение
ECTS credits: 70; 76
 
Институция:
Акредитирана в Химикотехнологичен и металургичен университет – София, от Националната агенция за оценяване и акредитация на Р България
 
Период на признаване/акредитация: 2011- 2017г.
 
Степен: Ниво 7

 

 

Направление „Неорганични химични технологии“  подготвя специалисти за основните предприятия, свързани с производството на минерални киселини, минерални и органоминерални торове, минерални соли, сода, амоняк, метанол, карбамид, получаване на катализатори и сорбенти.

Бакалавърската и магистърската специалности подготвят висококвалифицирани специалисти за производството на технологична вода и газове за промишлени цели.

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Факултет по Химични технологии
 
Квалификационна характеристика
на инженер-химик
 
Официално наименование на образователната специалност:
Неорганични химични технологии
 
Вид на образователната степен и продължителност на обучението:
бакалавър (4 години-8 семестъра; 5 години-10 семестъра)
редовно и задочно обучение
ECTS credits: 240
 
Институция:
Акредитирана в Химикотехнологичен и металургичен университет – София, от Националната агенция за оценяване и акредитация на Р България
 
Период на признаване/акредитация: 2011- 2017г.
 
Степен: Ниво 6

Цел на образователната програма:

Да осигури придобиване на знания, умения и компетентности за извършване на научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектанска, конструкторска, организационна, ръководна и висша управленска дейност в сферата на неорганичните химични технологии. Да   развива способности за подбор на подходящи средства и апаратурно оформление за комплексно преработване на суровините и познания за екологичните аспекти на технологиите.
 
Характеристики:

Обучението на бакалаврите по специалността "Неорганични химични технологии“ се извършва в съответствие със ЗВО, Правилника за устройството и дейността на ХТМУ и Правилника за учебната работа.
Обучението на бакалавъра по " Неорганични химични технологии“ обхваща два вида подготовка – фундаментална и специална. Основни дисциплини, изучавани по програмата: Основи на неорганичните химични процеси; Катализ и катализатори; Минерални соли и пигменти; Технология на сярната киселина; Хидрохимия; Агрохимия; Технология на минералните торове; Технология на свързания азот; Сода и содови продукти;  Производствена практика; Дипломна работа.

Основен метод за придобиване на необходимите знания и умения са лекционните курсове, семинарните и практическите упражнения; самостоятелната подготовка и др. Всички учебни дейности са развити и  отчитани в рамките на ECTS.

Реализацията на целите на програмата се постига чрез ползване на съвременна апаратура за изследване, методи за анализ и контрол на неорганичните химични процеси, достъп до различни национални и международни образователни центрове.

Системата за оценяване на знанията включва: устни и писмени препитвания, тестове, контролни работи, събеседване, които са вписани в учебната програма на всяка дисциплина. Заключителният контрол е полагане на изпит, като оценяването се осъществява по шестобалната система и присъдени кредити.

Формата на завършване на специалността е дипломна защита. Последната се провежда пред определена със заповед на ректора  Държавна изпитна комисия, включваща най-малко 3 хабилитирани преподаватели по специалността.

Възможности за работа:

Инженер-химикът, бакалавър по „Неорганични химични технологии“ е подготвен да работи във всички отрасли на Националната икономика на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност. Запознат е с автоматизацията и управлението на химико-технологичните процеси, основите на организацията и планирането на производството, охраната на труда, техни­ческата безопасност и опазване на околната среда. Подготовката му позволява да заема нормативно-сравними длъжности и в страните, членки на ЕС.
Придобитите при обучението знания и умения дават възмосност за професионална реализация в производствени, проектантски, консултантски и търговски фирми, изследователски и изпитвателни лаборатории; държавни институции.
 
Длъжности:

Оператор
Контрольор на качеството
Инженер производство
Началник производство
Началник отдел
Началник сектор
Началник аналитична лаборатория
Консултант - производство, търговия
Учител, практическо обучение
Други


Възможности за следващо обучение:

Завършилите специалността инженер-химици могат да продължат образованието си за получаване на образователна степен „магистър“ в специалностите от професионалните направления на Химични технологии, Материали и материалознание, Металургия, Биотехнологии, Химически науки и/или други магистърски програми, като се спазват изискванията за придобиване на съответна професионална квалификация.

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Факултет по Химични технологии
 
Квалификационна характеристика
на инженер-химик, инженер, химик-технолог
 
Официално наименование на образователната специалност:
Неорганични вещества
 
Вид на образователната степен и продължителност на обучението:
магистър(1.5 години-3 семестъра; 2 години-4семестъра)
редовно и задочно обучение
ECTS credits: 70; 76
 
Институция:
Акредитирана в Химикотехнологичен и металургичен университет – София, от Националната агенция за оценяване и акредитация на Р България
 
Период на признаване/акредитация: 2011- 2017г.
 
Степен: Ниво 7

Цел на образователната програма:

Да осигури придобиване на знания, умения и компетентности за извършване на научно-изследователска, развойна, изпитвателна, проектанска, конструкторска, организационна, ръководна и висша управленска дейност в сферата на неорганичните химични технологии. Да развива способности за подбор на подходящи средства и апаратурно оформление за комплексно преработване на суровините и познания за екологичните аспекти на технологиите.

Характеристики:

Обучението на магистрите по специалността "Неорганични вещества“ се извършва в съответствие със ЗВО, Правилника за устройството и дейността на ХТМУ и Правилника за учебната работа.
Обучението на магистъра по "Неорганични вещества“ обхваща два вида подготовка – фундаментална и специална, като две от фундаменталните дисциплини са от общоуниверситетски изборен блок. Основни дисциплини, изучавани по програмата: Основи на неорганичните химични процеси; Неорганични химични технологии; Дисперсни системи в неорганичните химични производства; Наноматериали в неорганичните химични производства; Реакторна техника и компютърно проектиране; Методи на изследване в неорганичните химични производства; Подготовка на водите в неорганичните химични производства; Управление на качеството и околната среда в неорганичните химични производства; Курсова научно-изследователска работа; Преддипломен стаж; Дипломна работа.

Основен метод за придобиване на необходимите знания и умения са лекционните курсове, семинарните и практическите упражнения; мултимедийното интерактивно обучение, разработването на курсови проекти и др.

Всички учебни дейности са развити и  отчитани в рамките на ECTS.
    
Реализацията на целите на програмата се постига чрез ползване на съвременна апаратура за изследване, методи за анализ и контрол на неорганичните химични процеси, достъп до различни национални и международни образователни центрове.
    
Системата за оценяване на знанията включва: устни и писмени препитвания, тестове, контролни работи, курсови проекти, събеседване, които са вписани в учебната програма на всяка дисциплина.

Заключителният контрол е полагане на изпит, като оценяването се осъществява по шестобалната система и присъдени кредити.
    
Формата на завършване на специалността е дипломна защита. Последната се провежда пред определена със заповед на ректора  Държавна изпитна комисия, включваща най-малко 3 хабилитирани преподаватели по специалността.

Възможности за работа:
Инженер-химикът, магистър по „Неорганични вещества“ е подготвен да работи във всички отрасли на Националната икономика на длъжности, изискващи висше образование по тази специалност. Подготовката му позволява да заема нормативно-сравними длъжности и в страните, членки на ЕС. Професионалната реализация може да бъде в университети; научно-изследователски институти; проектански, конструкторски и технологични отдели и бюра; изследователски и изпитвателни лаборатории; търговски и консултански фирми; държавни агенции и министерства.  
Длъжности:
Инженер производство
Началник производство
Ръководител производствени технологии
Началник отдел
Началник сектор
Началник аналитична лаборатория
Мениджър
Консултант - производство, търговия
Проектант, технологии
Конструктор, оборудване
Асистент, висше училище
Учител, практическо обучение
Учител, теоретично обучение
Управител
Директор, организация
Изпълнителен директор
Други

 

 

Контакти:

Катедра:  Неорганични и Електрохимични Производства,

ХТМУ – София

Адрес:  1578 гр.София, кв. Дървеница, бул. Климент Охридски, №8, сграда В  

 

Направление: „Електрохимия и защита от корозия“
 

доц. д-р инж. Людмил Фачиков
Ръководител катедра

ХТМУ, сграда В, кабинет 152
служ. тел.: (+359 2) 81-63-251
служ. тел.: (+359 2) 868-11-20
моб. тел.:  +359 888 965077
e-mail: fachikov@uctm.edu

 

гл. ас. д-р инж. Даниела Лилова –
отговорник за студентските  
практики

ХТМУ, сграда В, кабинет 163,
служ. тел.: (+359 2) 81-63-255
моб. тел.:  +359 878 95 77 11  
e-mail: dlilova@uctm.edu

 

гл. ас. д-р инж. Димка Иванова  -
отговорник за Учебната дейност

ХТМУ, сграда В, кабинет 154, 177
служ. тел.: (+359 2) 81-63-250
служ. тел.: (+359 2) 81-63-256
моб. тел.:  +359 887 76 47 16
e-mail: dimkaivanova@uctm.edu 

 

Направление:   Технология на неорганичните вещества

гл. ас. д-р инж. Ралица Теодосиева
Отговорник по учебната дейност
Приемно време:
Понеделник: 13 – 15 ч.
Четвъртък: 10 – 12 ч.
Петък: 10 – 12 ч.

ХТМУ, сграда А, кабинет: 314, 244
служ. тел.: (+359 2) 81-63-242
служ. тел.: (+359 2) 81-63-247
моб. тел: +359 886 97 60 40
е-mail: rteodosieva@uctm.edu

Новини