История

Направление „Електрохимия и защита от корозия“ 

Катедра “Електрохимия” е основана през 1963 г. Предисторията на създаването й е свързана с името на проф.дхн Иван Странски. Роден през 1897 г. той е първият професор по физикохимия в България и заедно с учениците си разработва т.нар. теория за кристалния растеж.
Негови ученици са  проф.дхн Цвятко Мутафчиев, който става и първият ръководител на катедрата през 1963 и доц.д-р Иван Ненов, ръководител на катедрата  в периода  1976-1986 г.
В началото (1963-1970 г.) за преподаване на отделните дисциплини са привличани преподаватели от Техническия Университет - София и БАН. В катедрата са преподавали по различно време признати и значими учени като проф.дхн Христо Петров, ст. н.с. I ст. Тодор Витанов, ст. н.с. I ст. Стефан Рашков, ст. н.с. II ст. Х. Хампарцумян, акад. Александър Попов, ст. н.с. II ст. И. Николов, ст. н.с. II ст. В. Велинов и ст. н.с. II ст. Георги Райчевски.
От 1968 г. съставът на катедрата се попълва с имена като проф.дхн Райчо Райчев, доц. д-р  Живко Георгиев, доц. д-р Иван Ненов, доц.д-р Лора Николова, доц.д-р Илия Гадждов.
 

През 80-те години катедрата наброява 28 души като освен по-старите членове като доц.д-р Нанко Нанков, проф.дхн Райчо Райчев, доц. д-р Живко Георгиев, доц. д-р Иван Ненов, доц. д-р Лора Николова, доц. д-р Илия  Гаджов, в състава й по различно време влизат доц.д-р Людмил Фачиков,  ст. н.с. II ст. Харалампи Захариев, доц.д-р Стефана Парлапанска, инж. Юлия Куюмджиева, доц.д-р Любомир Петков, доц.д-р Катя Игнатова, д-р Савка Балова и д-р Рени Томова, ас. Христо Христов и лаборант Д. Шуманова.


Ръководители на направлението (катедрата) през годините са:
1963-1964  - Проф. дхн Цвятко Мутафчиев
1965-1976 - Проф. д-р Христо Нонински
1976-1986 - Доц. д-р Иван Ненов
1986-2002 - Проф. дхн Райчо Райчев
1992-1995 - Доц. д-р Нанко Нанков
2002-2019 - Доц. д-р инж. Людмил Фачиков
2019-до момента – Доц. д-р инж. Катя Игнатова

 

 

История на направление „Електрохимия“ при кат. Неорганични и Електрохимични Производства  на ХТМУ - София

НАЧАЛОТО:  Катедра “Електрохимия” е основана през 1963 г. Предисторията на създаването й е свързана с името на проф.дхн Иван Странски. Роден през 1897 г. той е първият професор по физикохимия в България и заедно с учениците си разработва т.нар. теория за кристалния растеж.

Негови ученици са  проф.дхн Цвятко Мутафчиев, който става и първият ръководител на катедрата през 1963 и доц.д-р Иван Ненов, ръководител на катедрата  в периода  1976-1986 г.

В началото (1963-1970 г.) за преподаване на отделните дисциплини са привличани преподаватели от Техническия Университет - София и БАН. В катедрата са преподавали по различно време признати и значими учени като проф.дхн Христо Петров, ст. н.с. I ст. Тодор Витанов, ст. н.с. I ст. Стефан Рашков, ст. н.с. II ст. Х. Хампарцумян, акад. Александър Попов, ст. н.с. II ст. И. Николов, ст. н.с. II ст. В. Велинов и ст. н.с. II ст. Георги Райчевски.

От 1968 г. съставът на катедрата се попълва с имена като проф.дхн Райчо Райчев, доц. д-р  Живко Георгиев, доц. д-р Иван Ненов, доц.д-р Лора Николова, доц.д-р Илия Гадждов.
През 80-те години катедрата наброява 28 души като освен по-старите членове като доц.д-р Нанко Нанков, проф.дхн Райчо Райчев, доц. д-р Живко Георгиев, доц. д-р Иван Ненов, доц. д-р Лора Николова, доц. д-р Илия  Гаджов, в състава й по различно време влизат доц.д-р Людмил Фачиков,  ст. н.с. II ст. Харалампи Захариев, доц.д-р Стефана Парлапанска, инж. Юлия Куюмджиева, доц.д-р Любомир Петков, доц.д-р Катя Игнатова, д-р Савка Балова и д-р Рени Томова, ас. Христо Христов и лаборант Д. Шуманова.

В периода до  2000 г. химици са инж.химиците  Донка Михайлова и Ганка Кятева. Те всеотдайно работят, ръководейки тежката административна и лаборантска работа.  
Най-младите членове на катедрата след 2007 година са гл.ас.д-р Даниела Лилова и гл.ас.д-р Димка Иванова.

Ръководители на направлението (катедрата)  през годините са:

1963-1964  - Проф. дхн Цвятко Мутафчиев;

1965-1976 - Проф. д-р Христо Нонински;

1976-1986 - Доц. д-р Иван Ненов  

1986-1992  
1995-2002 - Проф. дхн Райчо Райчев

1992-1995 - Доц.д-р Нанко Нанков

2002-2018 - Доц.д-р Людмил Фачиков

 

 

История на направление „Тeхнология на Неорганичните Вещества“ при кат. Неорганични и Електрохимични Производства  на ХТМУ - София
 
Катедра “Технология на неорганичните вещества” е основана през 1953 г. от проф. Дико Иванов, който е и нейн първи ръководител. След него последователно ръководители на катедрата са: проф. Никола Виденов, проф. дтн Димитър Шишков, доц д-р Фанка Туджарова, проф. дтн Иван Грънчаров.

През 2000г. катедра “Технология на неорганичните вещества” се обединява с катедра “Електрохимични производства“ като се формира катедра “Неорганични и електрохимични производства”, в която към момента се обучават студенти в две специалности – “Неорганични химични технологии” и “Електрохимични технологии и защита от корозия”.

За 65-годишната история на катедрата, впоследствие и на направлението, са дипломирани над 2300 студента, в това число и 27 чуждестранни. За същия период научна степен “доктор на техническите науки” са получили 5 души, а степен “доктор” 60, от които 14 чуждестранни граждани. Издадени са 45 учебника и учебни помагала.