Научна дейност

Направление: „Електрохимия и защита от корозия“

Научна дейност

 

За целия период (до 2018 г.) са се дипломирали 958 студенти;

Защитили докторанти - 46;

Доценти - 10;

Доктори на химическите науки - 30;

Професори –1;

Специализанти – 82;

Публикации - над 500;

Цитати - над 600;

Внедрени разработки - 150;

Авторски свидетелства и патенти - 80;

Издадени учебни помагала - 8.

 

Участия на студенти, докторанти и преподаватели в

научно-изследователска дейност за периода 2012-2017

 

2013

 1. Дог. № 11197, Анодно поведение на мед в електролит за имерсионно отлагане на калай , ръководител: доц. д-р Илия Гаджов, научен колектив: д-р инж. Даниела Лилова, инж. Димитър Димитров, Миглена Милкова Хаджиева МХ 0571, Деница Алексиева МХ 0569.

 2. Дог. № 11199, Съвременни електродни материали за електрохимичния синтез, ръководител: доц. д-р Л. Петков, научен колектив: инж. Кирил Йосифов, инж. Тодор Петков, инж. Анелия Гьозова.

 3. Дог. № 11099, „Съвместно влияние на органични добавки и импулсен режим за получаването на наноразмерни Co покрития (CoNi, CoCu), Ръководител: гл.ас.д-р К. Игнатова, научен колектив: Гл.ас.д-р Йорданка Марчева – ТУ, София, Зернемка Трохлева – студент НТ575, магистър, Стилияна Петрова – студент НТ576, магистър.

 

2014

1. НИС при ХТМУ дог. № 11266: „Изследване на механичните характеристики и корозионното поведение на наноструктурирани Ni-Co сплавни покрития в зависимост от условията на получаване в импулсен режим“, Научен колектив: гл. ас. Катя Игнатова (р-л), доцент Йорданка Марчева, гл. ас. Даниела Лилова, Кристина Димитрова ЕЛ 0088, Диляна Димитрова, бакалавър.

 

2015

1. НИС при ХТМУ дог. № 11417 “Разработване на силноалкален нецианиден електролит за отлагане на калай-кобалтови покрития от четириваленти калаени съединения“, научен колектив: гл. ас. Даниела Стоянова Лилова (р-л), доц.д-р Илия Христов Гаджов, гл. ас.д-р Катя Николова Игнатова, Димитър Василев Димитров МХ 0755, Йордан Кирилов Йорданов, МХ 0756, Лилия А. Комсалова ЕЛ 0108.

 

2016

1. НИС при ХТМУ дог. № 11610 „Основни физико-механични свойства на калай-кобалтови покрития отлагани от силно алкален станатен електролит с постоянен ток“, научен колектив: гл. ас. Д. Лилова (ръководител), Димитър Василев Димитров – редовен докторант катедра НЕП, Кристина С. Димитрова, ЕЛ 0088, Йоан Илиев Гаджов, МХ0788.

2. НИС при ХТМУ дог. № 11515 „Влияние на пластичната деформация върху свойствата и корозионното поведение на нисколегирана (2 % Cr) стомана“, научен колектив: гл. ас. Д. Иванова (ръководител), доц. д-р инж. Людмил Фачиков, Гергана П. Илиева – редовен докторант катедра НЕП, Росица Н. Симитчийска– редовен докторант катедра НЕП, Ралица Иванова МХ-0790, Людмил Александров ЕЛ-0103, Мартин Болюков ЕЛ-0097.

3. НИС при ХТМУ дог. № 11615Оптимизиране на състава на електролита и условията за електрохимично получаване на NiCoP сплави“, научен колектив: доц. К. Игнатова (ръководител), доц. Йорданка Марчева, инж. Диляна Димитрова-МХ-0652.

2017

1. вх. № Н07/3 от 04.08.2016 г. (за 2 години)

Тема: „Изследване влиянието на метода на синтез и подложката върху свойствата на сплавни (Co-Sn, Ni-Sn, Co-Ni) наноразмерни прахове и техни въглеродни композити, Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Людмил Фачиков, Статус на проекта: текущ, с предаден отчет на етап

Състав: проф. д-р инж. И. Маркова, доц. д-р инж. В. Стефанова, доц. д-р инж. Б. Йорданов, доц. д-р инж. Б. Лулчева, доц. д-р инж. К. Игнатова, доц. д-р инж. Р. Гаврилова, ас. д-р инж. Т. Петров, ас. д-р инж. Д. Ангелова, докторант инж. Ив. Захариев, студент А. Данаилов, студент К. Тосков, студент Д. Илкова.

2. НИС при ХТМУ дог. № 11719 „Електроотлагане на нисколегирани цинк-железни покрития от нецианиден цинкатен електролит“, научен колектив: гл. ас.д-р Д. Лилова (р-л), доц. д-рИл. Гаджов, инж. Димитър Василев Димитров (редовен докротант), Ралица Кънчова Николова МХ - 0857, Васил Генчев Илиев МХ – 0863

2. НИС при ХТМУ дог. № 11638 „Корозионно поведение на стомани, предназначени като конструкционни материали в минната индустрия“научен колектив: гл. ас.д-р Д. Иванова (ръководител), доц. д-р инж. Людмил Фачиков, Гергана П. Илиева – редовен докторант катедра НЕП, Росица Н. Симитчийска– редовен докторант катедра НЕП, Людмила Панова МХ-0861, Богдан Бешировски МХ-0860, Петко Кулов ЕЛ-0122, Александър Васев ЕЛ-0097.

3. НИС при ХТМУ дог. № 11642 „Електроотлагане и изследване на структурата и свойствата на NiP, CoP и NiCoP сплави с високо съдържание на фосфор“, научен колектив: доц.д-р К. Игнатова (ръководител), инж. Младен Лилов – докторант, инж. Ваня Симеонова МХ-0924.

2018 (подадени заявки)

 1. НИС при ХТМУ дог. № ......... Аморфно фосфатиране на алуминиеви повърхности, научен колектив: гл. ас. Д. Иванова (ръководител), доц. д-р инж. Людмил Фачиков, Гергана П. Илиева – редовен докторант катедра НЕП, Росица Н. Симитчийска– редовен докторант катедра НЕП, Крум Б. Банов – редовен докторант катедра НЕП, Николай Ев. Евтимов ЕЛ0072 бакалавър, Асен С. Кехайов ЕЛ0133 бакалавър.

 2. НИС при ХТМУ дог. № ......... Електрохимично получаване на сплавни метални прахове (Ni-Co, Ni-Co-P, Sn-Co, Sn-Ni) като компонент на електродния материал в литиево-йонните батерии“, Ръководител: доц.д-р Катя Игнатова, колектив: гл.ас.д-р Даниела Лилова, инж.Младен Лилов, Момчил Алкушев (докторант), Александър Васев (студент – магистър).

 

 

Направление: „Технология на неорганичните вещества“

Научна дейност

Списък с публикации на гл. ас. д-р инж. Ралица Теодосиева

 1. Р. Иванова, Получаване на органоминерален тор на основата на биотехнологична обработка на природен фосфат, Сборник Доклади, X Юбилейна младежка научно-практическа сесия, София, 2003, 31-36.

 1. D. Bojinova, R. Ivanova, R. Velkova, Method for obtaining of organomineral fertilizers in disintegrator, Journal of Balkan Tribological Association, 2004, vol. 10, № 3, 383-393.

 1. R. Ivanova, D. Bojinova, Iv. Gruncharov, R. Velkova, Non-Acid Methods of Rock Phosphates Processing and Utilization of Phosphorus, Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2004, vol. 39, № 4, 32-61.

 2. R. Ivanova, D. Bojinova, Iv. Gruncharov, R. Velkova, Non-Acid Methods of Rock Phosphates Processing and Utilization of Phosphorus, Ecology and Future, 2004, vol. III, 3-25.

 3. Р. Иванова, Д. Божинова, К. Недялкова, Ив. Грънчаров, Изследване разтворимостта на природен фосфат с бактерии, изолирани от почвата, Научни трудове, Аграрен Университет, Пловдив, 2005, том L, № 2, 233-238.

 1. R. Ivanova, D. Bojinova, I. Gruncharov, R. Velkova, Non-acid methods of rock phosphates processing and utilization of phosphorus, Book: Growth, Quality and Biotechnology, Book chapter: Sustainable Agricultural Production, Ed.: R. Dris, 2005, WEL Publisher, Helsinki, Finland, 149-167.

 2. D. Bojinova, R. Velkova, R. Ivanova, Dissolution of Tunisian Phosphorite Using Aspergillus niger, Phosphate Rich Organic Manure (PROM), Ed.: N. C. Aery, N. S. Rathore, M. K. Kateva, M. R. Masih, 2006, vol. 1, Himanshu Publications, Udaipur, Delhi, 140-151.

 3. R. Ivanova, D. Bojinova, K. Nedialkova, Rock phosphate solubilization by soil bacteria, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 2006, vol. 41, № 3, 297-302.

 4. R. Ivanova, D. Bojinova, I. Gruncharov, D. Damgaliev, The Solubilization of Rock Phosphate by Organic Acids, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the related elements, 2006, vol.181, № 11, 2541-2554.

 5. К. Недялкова, Д. Божинова, Р. Иванова, Изпитване активността на местни щамове фосфатразлагащи бактерии при разтваряне на природен фосфат в течна среда, Сборник доклади: 11-ти конгрес на микробиолозите в България с международно участие, 2006, 5-7 октомври, Варна.

 6. D. Bojinova, R. Ivanova, R. Velkova, Solubilization of Tunisian Phosphate with Microorganisms: Physicochemical Investigation of the Process, Proc.: International Seminar on Mineral Processing technology, MPT-2007, Ed.: N. K. Khola, G. N. Jadhav,. 2007, February 22-24, Mumbai, ALLIED PUBLISHER PVT LTD, New Delhi, India, 515-518.

 7. R. Ivanova, D. Bojinova, R. Velkova, D. Damgaliev, Solubilization of Tunisian Phosphate with microorganisms. Obtaining of Bio-organomineral Fertilizers and Optimization of the Process, Proc.: International Seminar on Mineral Processing technology, MPT-2007, Ed.: N. K. Khola, G. N. Jadhav, 2007, February 22-24, Mumbai, ALLIED PUBLISHER PVT LTD, New Delhi, India, 519-523.

 8. D. Slavov, D. Bojinova, R. Teodosieva, Composting- A Possibility for obtaining organo-mineral Fertilizers, Proc.: International Conference 60-years Institute of Soil Sciece “N. Poushkarov”, Soil Science - Base for Sustainable Agriculture and Environment Protection, 2007, 13-17 May, Sofia, 422-425.

 9. D. Bojinova, R. Velkova, R. Ivanova, Solubilization of Morocco phosphorite by Asp. niger, Bioresource Technology, 2008, vol.99, № 15, 7348-7353.

 10. D. Bojinova, R. Teodosieva, K. Nedialkova, Solubilization of mechanical activated Tunisian phosphorite with soil bacteria, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 2008, vol. 43, № 4, 383-387.

 1. D. Bojinova, R. Teodosieva, Leaching of valuable elements from thermal power plant bottom ash using a thermo-hydrometallurgical process, Waste Management and Research, 2016, Vol 34 (6), 511-517.

 2. R. Teodosieva, D. Bojinova, Biodecomposition of Jordan phosphorite by phosphate-solubilizing fungi, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2016, vol. 33, № 1, 1-11.

 3. D. Bojinova, R. Teodosieva, Extraction of elements from coal fly ash using thermo-hydrometallurgical methods, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 2016, vol. 51, № 5, 577-587.

 

Включване на преподаватели в изпълнение на изследователски проекти

 • Национални (ФНИ)

Получаване и агрохимични изпитания на органоминерален тор на основата на биоконверсия на природен фосфат, № СС-1514, 2007 - 2009г.

Ръководител на проекта: н.с. I ст. Костадинка Недялкова (ИП “Н. Пушкаров)

Научен колектив: ст. н.с. II ст. д-р Радка Донкова (ИП “Н. Пушкаров),

ст. н.с. I ст. д-р Димитър Славов (ИП “Н. Пушкаров), доц. д-р инж. Даринка Божинова (ХТМУ), гл.ас. инж. Росица Велкова (ХТМУ), инж. Ралица Теодосиева – докторант , Р-ФХ-58/19.02.2003г. (ХТМУ)

ХТМУ е съизпълнител по проекта на обща стойност 6000 лева.


 

 • На университетско ниво / НИС /

 1. Изследване разтворимостта на природен фосфат с бактерии, №10137/2005г.,

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Даринка Божинова,

Научен колектив: проф. дтн. инж. Иван Грънчаров, гл.ас. инж. Росица Велкова, инж. Ралица Теодосиева – докторант (Р-ФХ-58/19.02.2003г.)

 

 1. Получаване на торови продукти по метода на компостиране, № 10246/2006г.,

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Даринка Божинова,

Научен колектив: гл.ас. инж. Росица Велкова, инж. Ралица Теодосиева – докторант (Р-ФХ-58/19.02.2003), Галина Печийска – магистър/дипломант НВ (фак. № МХ 147), Александра Александрова – бакалавър ТНВ, IV курс (фак. № НТ 318-1), Илияна Панталеймонова – бакалавър ТНВ, IV курс (фак. № НТ 323-2)

 

 1. Изследване разтворимостта на сгуро-пепелни отпадъци от ТЕЦ “Свилоза” АД, №10567/2009г.

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Даринка Божинова,

Научен колектив: ст. ас. д-р инж. Ралица Теодосиева, Амр Сайед Мохамед (Египет) – докторант (Р-ФХ- 82/02.04.2008г.), Теодора Кавалджиева – магистър НВ (фак. № МХ 335), Мариана Шопова – магистър ПГ (фак. № МХ 354)

 

 1. Изследване възможността за разлагане на твърди отпадъци от ТЕЦ с помощта на комбиниран метод, 2011г.

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Даринка Божинова,

Научен колектив: гл. ас. д-р инж. Ралица Теодосиева, Деница Димитрoва – магистър НВ (фак. № МХ-463), Петя Киранова – бакалавър НХТ, IV курс (фак. № НТ-229), Десислава Кръстанова - бакалавър НХТ, IV курс (фак. № НТ)

Защитени дисертации

за присъждане на образователна и научна степен ’’доктор’’

 

Комплексен течен тор за листно подхранване – получаване, свойства и приложение,

инж. Калина Камбурова, 2011г.

Изследвания върху извличането на елементи от твърди отпадъци от ТЕЦ

Амр Сайед Мохамед Мейуад, 2010г.

Твърдофазни процеси при третиране на природни фосфати,

инж. Петя Костадинова, 2007г.

Биоконверсия на природни фосфати и получаване на органоминерални торове,

инж. Ралица Теодосиева, 2006г.,

Високоградиентна магнитна сепарация на пепели от ТЕЦ

инж. Ани Шумкова, 2006г.

 

Дисертации – действащи

Получаване на течни торове, съдържащи карбамид и изследване на техните свойства,

инж. Младен Лилов

 

Доц. д-р инж. Катя Игнатова
Доц. д-р инж. Димка Фачикова
Гл. ас. д-р инж. Даниела Лилова
Гл. ас. д-р инж. Гергана Илиева
Гл. ас. д-р инж. Ралица Теодосиева
Гл. ас. д-р инж. Младен Лилов