Учебна дейност

Направление: „Електрохимия и защита на металите от корозия“ към катедра „Неорганични и електрохимични технологии“ към ХТМУ-София е единственото научно звено в България за комплексна подготовка на специалисти с висше образование, посредством редовно, задочно, следдипломно обучение и докторантура.
Подготвят се висококвалифицирани специалисти в областта на корозията и защитата на металите, химичната и електрохимична обработка на метални повърхности, галванотехника, производство на автономни източници на електроенергия (акумулатори, батерии) и електрохимичен синтез.

Съгласно закона за висшето образование, обучението се извършва в три образователни степени (специалности):

(1) Бакалавър по „Електрохимични технологии и защита от корозия“;  

(2) Магистър по „Електрохимия и защита от корозия“;   

(3) Доктор

 

В бакалавърската специалност “Електрохимични технологии и защита от корозия” се обучават студенти бакалаври по следните дисциплини:

“Електрохимични процеси”

“Технологии за повърхностна обработка”

“Химични източници на ток”

 “Галванотехника”

 “Електрохимичен синтез”

“Пречистване и утилизация на отпадни води“

 “Защита от корозия”

 

Специализиращи дисциплини в образователна степен (ОКС) Бакалавър: Специалност  “Неорганични химични технологии”
 
* Фазови и химични равновесия
* Основи на неорганичните химични процеси
* Катализ и катализатори
* Минерални соли и пигменти
* Технология на сярната киселинa
* Хидрохимия
* Агрохимия
* Технология на свързания азот
* Сода и содови продукти
* Технология на минералните торове
* Оползотворяване на неорганичните химични отпадъци

 

Специализиращи дисциплини в образователна степен (ОКС) Магистър: Специалност: “Неорганични вещества”
 
* Основи на неорганичните химични процеси – изравнителна дисциплина
* Неорганични химични технологии – изравнителна дисциплина
* Дисперсни системи в неорганичните химични производства
* Наноматериали в неорганичните химични производства
* Реакторна техника и компютърно проектиране
* Подготовка на водите в неорганичните химични производства
* Най-добри техники в неорганичните химични производства
* Методи на изследване в неорганичните химични производства
* Управление на качеството и околната среда в неорганичните химични производства

 

За повечеи нформация:

Учебни планове – Бакалaвър
Учебни планове - Магистър

Учебна дейност на направление: "Електрохимия и защита на металите от корозия" (тук)

Учебна дейност на направление "Неорганични химични технологии" (тук)