Регистрация за участие

За участие в конференцията е необходимо да се изпълнят следните стъпки:

  1. Регистрация за участие – необходимо е да се попълни регистрационна форма.
  2. Регистрираните участници ще получат писмо, потвърждаващо тяхната регистрация.
  3. Участниците трябва да подготвят и изпратят своите доклади/постери до 07 април 2023 г. (въз основа на които ще бъде изготвена Програма на конференцията).
  4. Програмата на конференцията ще бъде изпратена на всички участници до 10 април 2023 г.
  5. Участниците трябва да подготвят презентация (до 10 мин.) на докладa/постерa си на MS Power Point.
  6. Самата конференция ще протече хибридно (в зависимост от епидемиологичната обстановка в България). За целта е необходимо предварително да информирате организаторите на конференцията дали ще се включите дистанционно или ще присъствате лично на презентациите в ХТМУ. Тези, които ще се присъединят дистанционно ще получат линк за включване в сесиите на конференцията.
  7. Участниците ще представят докладите си съгласно Програмата на конференцията (25-26 април 2023 г.), след което следва кратка дискусия по представения доклад.
  8. След приключване на всички презентации комисията (Програмния комитет) ще оцени представянето на участниците и ще изготви грамоти за отлично представилите се участници. По време на това обсъждане, участниците, които са в ХТМУ - София ще имат възможност да разгледат лабораториите на катедра “Автоматизация на производството” и да разговарят с преподавателите.
  9. Следва награждаване на отличените участници и закриване на конференцията.
  10. След представяне на докладите, на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, ще им бъде издадено удостоверение за придобит 1 /един/ валификационен кредит след попълване на заявка за получаване на удостоверение за кредити и заплатена такса от 30 лв., удостоверено чрез документ за банков превод.


Заплащането на таксата трябва да бъде направено по банков път на:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Основание: Имена на учител/педагогически специалист
Получаване на удостоверение от ДПДО (Деканат за Продължаващо и дистанционно обучение)

 

Регистрационна Форма                                                 Заявка за удостоверение за кредити