Регистрация за участие

За участие в конференцията е необходимо да се изпълнят следните стъпки:

  1. Регистрация за участие – необходимо е да се попълни регистрационна форма.
  2. Регистрираните участници ще получат писмо, потвърждаващо тяхната регистрация.
  3. Участниците трябва да подготвят и изпратят за публикуване в списанието своите доклади до 03 април 2024 г. (въз основа на които ще бъде изготвена Програма на конференцията).
  4. Програмата на конференцията ще бъде изпратена на всички участници до 8 април 2024 г.
  5. Участниците трябва да подготвят презентация (до 10 мин.) на устният си доклад на MS Power Point или да подготвят, отпечатат и донесат постера си.
  6. Самата конференция ще протече хибридно (в зависимост от епидемиологичната обстановка в България). За целта е необходимо предварително да информирате организаторите на конференцията дали ще се включите дистанционно или ще присъствате лично на презентациите в ХТМУ. Тези, които ще се присъединят дистанционно ще получат линк за включване в сесиите на конференцията.
  7. Участниците ще представят докладите си съгласно Програмата на конференцията (23-25 април 2024 г.), след което следва кратка дискусия по представения доклад.
  8. След приключване на всички презентации комисията (Програмния комитет) ще оцени представянето на участниците и ще изготви грамоти за отлично представилите се участници. По време на това обсъждане, участниците, които са в ХТМУ - София ще имат възможност да разгледат лабораториите на катедра “Автоматизация на производството” и да разговарят с преподавателите.
  9. Следва награждаване на отличените участници и закриване на конференцията.
  10. След представяне на докладите, на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, подпомогнали учениците при подготовката на докладите им, ще им бъде издадено удостоверение за придобит 1 /един/ валификационен кредит след попълване на заявка за получаване на удостоверение за кредити и заплатена такса от 30 лв., удостоверено чрез документ за банков превод.


Заплащането на таксата трябва да бъде направено по банков път на:
IBAN: BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова.
Основание, ако желаете фактура и превода е от Ваше име: Кредит, Име на училището, БУЛСТАТ
Основание, ако желаете фактура и превода е Училището: Кредит, Име на преподавателя, за който се отнася кредита
Основание, ако НЕ желаете фактура: Получаване на удостоверение от ДПДО (Деканат за Продължаващо и дистанционно обучение)

 

Регистрационна Форма                                                 Заявка за удостоверение за кредити