Подготовка на докладите

Докладите трябва да бъдат изпратени на e-mail: ita-conference@uctm.edu до 07.04.2023 г. Те ще бъдат публикувани след рецензиране от двама от членовете на програмния комитет. Докладите трябва да бъдат оформени по следния начин: 3-5 страници в MS Word, шрифт Times New Roman 12 pt, трябва да съдържат Заглавие, автор(и), учител/научен ръководител, име и адрес на училището/университета, резюме, доклад (увод, методи, изложение, заключение), използвана литература.

Формуляри за регистрация и кредити:

Доклад образец                                 Постер образец                                  Формуляри