Default Image

Projects

The successful accomplishment of the research activities of LAMAR laboratory is directly related to the active participation in 4 international and 9 national projects:

International Projects:

 1. 02.2004 – 06.2009, 6-fp, Project RealSOFC- IP FP6- 502612 , “ Realising Reliable, Durable, Energy Efficient and Cost Effective SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) Systems“ REAL- SOFC. Coordinator:. Forschungszentrum Jülich GmbH, Germany.
  https://cordis.europa.eu/result/rcn/49568_en.html
 2. 07. 2004 – 06. 2005, 6fp Project SSA FP6- 510314 , Application of Nanotechnologies for Separation and Recovery of Volatile Organic Compounds from Waste Air Streams “ ANVOC , Coordinator:. TUBITAK – Marmara Research Centre, Turkey 
  http:// https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=FP6+ANVOC
 3. 03.2005 – 04.2009, EC 6fp IP NMP3-CT-2005-011783, “nanotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials, and new production processes and devices- MULTIPROTECT, Coordinator:.Leibnitz Institute for New Materials, Saarbrucken, Germany.
  https://cordis.europa.eu/result/rcn/46617_en.html
 4. 12-2011-05.2014, 7fp Project 286605, SME 2011-OPV, ”Fabric structure for solar power generation -FABRIGEN, Coordinator: Inside2OutsideLtd., Cambridge,UK
  https://cordis.europa.eu/result/rcn/157360_en.html

 

National Projects:

 1. Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски) - INFRAMAT,  Националната пътна карта за научна инфраструктура  (ПМС  № 354  от 29.06.2017 г. ) и е подкрепен финансово от Министерство на образованието и науката (Договор Д01-155/28.08.2018). (Текущ)                                                                                                           http://ipc.bas.bg/page/bg/dogovori/obschoinstitutski-infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php
 2. Multifunctional applications of composite graphene-quantum dots systems (MULTIGRAPHhttps://iees.bas.bg/bg 
 3. ФНИ- No. ДМ 19/6 (20.12.2017)„Формиране на анодни оксидни и функционални покрития чрез алтернативни екологосъобразни методи върху алуминий и неговите сплави“ (Текущ- ХТМУ). https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/01_2019/Rezultati_MU/Himia/DM19-6%20n.pdf
 4. ФНИ- No. ДН 19/1 (10.12.2017) «Метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити“ (Текущ), http://www.bas.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8/ 
 5. ДФНИ- Т02-27  период 2014-2017- Многофункционални, иновативни слоеве за конструкционни метали и сплави- MULTINNOCOATХТМУр https://mmu2.uctm.edu/multinno/WBESITE.html 
 6. ДФНИ- ДДФУ 02-102  период 2011-2013- Нови нанокомпозитни покрития за корозионна защита – NEWNANOCOM , ХТМУ, https://mmu2.uctm.edu/multinno/WBESITE.html 
 7. ДФНИ- Д01-1107 -NTK-X-1711 –период 01.2008-06.2011 Нова генерация материали за подобряване на работните характеристики на твърдооксидни горивни клетки – NEWGENSOFC-, ХТМУ, http://www.fni.bg/?q=node/124 
 8. ДФНИ- ДО-02-148 период 2008 -2011, Сензори за влажност на основата на нови металоокисни и окси-халогенидни материали с наностуктура – кат. Автоматика и информационна и управляваща техника, Технически Университет – Габрово. https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=378&lang=bg
 9. Номер или акроним на проекта: BG-051PO001-3.3.06.0038, период: 2013 – 2014, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, http://ophrd.government.bg/Тема: Изграждане и развитие на научен потенциал в областта на материалознанието, включително и разработване на нови материали, бенефициент Институт по Физикохимия "Акад. Ростислав Каишев" - БАН, http://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php