Home

 

 

През 2019 г. катедра «Биотехнология» е със следния състав:

проф. д-р Нели Георгиева, доц. д-р инж. Данчо Даналев, доц. д-р инж. Иво Лалов, гл. ас. д-р инж. Цветелина Ангелова, гл. ас. д-р инж. Тодор Иванов, ас. д-р инж. Вероника Немска, ас. д-р инж. Невена Лазарова, ас. инж. Полина Величкова, ас. д-р Диян Точев и Галя Кадинова – лаборант.

 

 

В катедрата се обучават студенти в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалностите «Биотехнологии» и «Биомедицинско инженерство», редовно и задочно обучение.

 

Катедра „Биотехнология“ е с максимална шестгодишна акредитация (2013-2019 г.) за обучение в ОНС «доктор» по научната специалност: «Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивни вещества в ПН 4.2. Химически науки»

Катедрата е в процедура по нова акредитация на ОНС «доктор» по научната специалност: «Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивни вещества в ПН 4.2. Химически науки»

Катедра „Биотехнология“ е с максимална акредитация (2019-2023 г.) за обучение в ОНС «доктор» по научната специалност: "Технология на биологичноактивните вещества" в ПН 5.11.Биотехнологии

 

Катедрата обучава и голям брой чуждестранни студенти по програмите Еразъм от Египет, Палестина, Косово, Виетнам, Ливан, Ирак, Узбекистан, Бутан, Индонезия Украйна, Франция и др.

Преподаватели от катедра «Биотехнология» участват в обучението на студенти от специалностите Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език), Химично инженерство (с преподаване на немски език), Инженерна екология и опазване на околната среда и Горива и биоенергийни технологии.