Научна дейност

 

В катедра "Биотехнология" има традиции в провеждането на научноизследователска дейност. Участие вземат както преподавателите в професионалното направление, така и студентите (чрез кръжочна дейност, КНИР, участие в състава на работните колективи на договорните тематики и дипломни работи).

Приоритетите на научно-изследователската дейност в направление Биотехнологии са:

  • Създаване на нови биокатализатори на основата на нови материали и свързани към тях ензими и клетки;

  • Осъществяване на процеси на трансформация за получаване на биологично активни вещества с приложение във фармацията, медицината, индустрията и опазването на околната среда;

  • Преработка на биомаса от различни селскостопански и промишлени източници за получаване на биогорива като метан, водород и биоетанол, с помощта на фотосинтетични бактерии;

  • Приложение на т.нар. «бели биотехнологии», в които традиционните химични процеси се заменят с използване на биотехнологични методи, целящи да се минимизира приложението на токсични реагенти вредни за човека и околната среда. Разработват се биотехнологични методи с потенциално приложение в текстилната, кожаро-кожухарската, целулозно-хартиената, петролната и др. промишлености и металургията;

  • Развитие на биоаналитичните методи главно в областта на приложението на нови хроматографски и биосензорни техники за анализ на храни, околна среда и в медицината;

  • Приложение на нови биопрепарати в хранително-вкусовата индустрия в т.ч. в алкохолни напитки, млечната индустрия и като хранителни добавки;

  • Създаване на нови материали и технологии за опазване на околната среда;

  • Изследвания върху развитието и приложението на биофилми за биоремедиация на замърсени води с тежки метали и ксенобиотици от химическата промишленост и металургията;

 

Катедра “Биотехнология” разполага с добре оборудвани лаборатории по:

- ферментационни процеси (ферментор с компютърно управление)

- инструментален анализ (УВ-спектрофотометри, флуоресцентен спектрофотометър, газов и течен хроматографи, сензори и аналитични системи за измерване на параметри на отпадъчни води, зонова и имуноелектрофореза, светлинен микроскоп с дигитална фотокамера “Olympus” и др.)

- микробиология (Светлинни микроскопи, сух стерилизатор, термостат, автоклав, клатачен апарат и др.)