История

 

Катедра «Биотехнология» е създадена през м. декември 1984 г. в рамките на Факултета по Органични Химични Технологии на ВХТИ в състав: доц. д-р инж. К. Ганчев, доц. д-р инж. М. Кръстева, доц. д-р инж. Т. Соколов, гл.ас. д-р инж. И. Добрев, гл.ас. д-р инж. И. Александрова, н.с. инж. М. Камбуров, н.с. инж. Л. Йотова-Митова, н.с. инж. С. Желев и н.с. инж. Р. Велкова.

Обучението по «Биотехнологии» в България се осъществява на основата на междууниверситетско образование за учебната 1984-1985 г. ВХТИ е една от петте бази за преподаване на част от дисциплините по специалността. От 1989 г. ВХТИ се оформя като самостоятелна академична институция за обучение на студенти по специалността «Технология на биопроизводствата».

От основаването на катедра «Биотехнология» нейни ръководители са:

                                                              

Проф. дхн инж. Константин Ганчев

1984 – 1989 г.

Проф. дтн инж. Тошко Соколов

1989 – 1990 г.

Проф. дбн инж. Милка Кръстева

1991 – 2000г.

 

                                                      

Доц. д-р инж. Иван Добрев

2000 - 2010 г.

Проф. д-р инж. Любов Йотова

2010 – 2016 г.

Доц. д-р инж. Михаил Камбуров

2017 -