История

 

Катедра «Биотехнология» е създадена през м. декември 1984 г. в рамките на Факултета по Органични Химични Технологии на ВХТИ в състав: доц. д-р инж. К. Ганчев, доц. д-р инж. М. Кръстева, доц. д-р инж. Т. Соколов, гл.ас. д-р инж. И. Добрев, гл.ас. д-р инж. И. Александрова, н.с. инж. М. Камбуров, н.с. инж. Л. Йотова-Митова, н.с. инж. С. Желев и н.с. инж. Р. Велкова.

Обучението по «Биотехнологии» в България се осъществява на основата на междууниверситетско образование за учебната 1984-1985 г. ВХТИ е една от петте бази за преподаване на част от дисциплините по специалността. От 1989 г. ВХТИ се оформя като самостоятелна академична институция за обучение на студенти по специалността «Технология на биопроизводствата».

От основаването на катедра «Биотехнология» нейни ръководители са:

                                                              

Проф. дхн инж. Константин Ганчев

1984 – 1989 г.

Проф. дтн инж. Тошко Соколов

1989 – 1990 г.

Проф. дбн инж. Милка Кръстева

1991 – 2000г.

 

                                                      

Доц. д-р инж. Иван Добрев

2000 - 2010 г.

Проф. д-р инж. Любов Йотова

2010 – 2016 г.

Доц. д-р инж. Михаил Камбуров

2017 -

 

Проф. д-р Нели Георгиева

2018-2021 г.

Проф. д-р инж. Данчо Даналев

2021-2023 г.

Доц. д-р инж. Иво Лалов

2023 -

 

 

 

 

През Юбилейната 2018 г. катедра „Биотехнология“ е със следния състав:

доц. д-р инж. Михаил Камбуров, проф. д-р Нели Георгиева, доц. д-р инж. Данчо Даналев, доц. д-р инж. Иво Лалов, доц. д-р инж. Десислава Маринкова, гл. ас. д-р инж. Рая Райкова, гл. ас. д-р инж. Цветелина Ангелова, ас. д-р инж. Тодор Иванов, ас. д-р инж. Вероника Немска, ас. д-р инж. Невена Лазарова, ас. инж. Полина Величкова и Галя Кадинова – лаборант.

Към учебната 2023-2024 г. катедра „Биотехнология“ е със следния състав: проф. д-р Нели Георгиева, проф. д-р инж. Данчо Даналев, доц. д-р инж. Иво Лалов, гл. ас. д-р инж. Цветелина Фотева, гл. ас. д-р инж. Тодор Иванов, гл. ас. д-р инж. Вероника Немска, гл. ас. д-р инж. Невена Лазарова-Здравкова, гл. ас. д-р инж. Искра Бонева, гл. ас. д-р инж. Стойко Петрин, гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов, гл. ас. д-р инж. Диян Точев, гл. ас. д-р Сирин Джабер, ас. инж. Йоана Стоянова и Галя Кадинова-лаборант и Атанас Шопов – химик, Боряна Борисова и Диляна Димитрова – докторанти.

 

Катедра “Биотехнология” разполага с добре оборудвани лаборатории за ферментацион-ни процеси (ферментор с компютърно управление) и аналитични системи (спектрофо-тометри, газов и течен хроматографи, спектрофлуориметър, сензори и аналитични системи за измерване на параметри на отпадъчни води, имуноелектрофореза, светлинен микроскоп с дигитална фотокамера “Olympus” и др.).

В катедрата се обучават студенти както следва:

- ОКС „бакалавър“ в две специалности „Биотехнологии“ и „Биомедицинско инженер-ство“, редовно и задочно обучение, преподавани на български и английски език;

- ОКС „магистър“ в две специалности „Биотехнологии“ и „Биомедицинско инже-нерство“, редовно и задочно обучение;

- ОНС „доктор“ по научните специалности: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивни вещества в ПН 4.2. Химически науки“ (5.11. Биотехнологии).

Катедрата обучава и голям брой чуждестранни студенти по програмите Еразъм от Египет, Палестина, Косово, Виетнам, Ливан, Ирак, Узбекистан, Бутан, Индонезия Украйна, Франция и др.

Преподаватели от катедра „Биотехнология“ участват в обучението на студенти от специалностите Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език), Химично инженерство (с преподаване на немски език), Биоматериали за приложение в медицината и Инженерна екология и опазване на околната среда.

Колеги от катедрата са били гост-преподаватели в наши (Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград, Нов Български Университет, София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски, София) и чуждестранни университети (Университет на Перуджа-Италия, Университет на Сержи-Понтоаз, Франция и др).

В периода 2018 – 2023 г. в катедра „Биотехнология“ са завършили 124 бакалаври и 71 магистри. Защитени са 11 докторски дисертации за присъждане на ОНС „доктор“.

В катедрата са подготвени и се изнасят повече от 40 лекционни курсове. В рамките на обучението по двете специалности катедра „Биотехнология“ поддържа тесни взаимоотношения със специалисти от ИМБ на БАН, ИИХ на БАН, ИМ на БАН, ИБф на БАН, ИОХЦФ на БАН, НЦЗПБ и БАБХ. Наши студенти изработват дипломни работи и провеждат стажове в изброените институти на БАН.

Катедрата поддържа дългогодишни ползотворни контакти с ключови потре-бители на кадри като: „Арома” АД – гр. София, „Унифарм”-АД – гр. София, “Лактина” ООД - гр. Банкя, Българска Спиртоварна Компания – гр. Ихтиман, Данон, „Сердика”- гр. София, „Кенди” – гр. Банкя, Централна лаборатория по ветеринарно – санитарна експертиза и екология – гр. София, Биовет АД гр. Пещера и др.

Наши студенти и докторанти са участвали в краткосрочни обучения и изработване на дипломни работи и част от експериментална работа по дисертационни трудове в чужбина (Франция, Германия, Испания, Гърция и др.) по програмите TEMPUS, „Еразъм“ и DAAD.

Колективът на катедра „Биотехнология“ е участвал в изработването и издаването на следните учебници и учебни помагала:

„Химия на нискомолекулните биологичноактивни съединения“ - К. Ганчев, 1991 г.

„Белтъци – структура и функции“ - М. Кръстева, П. Далев, 1981 г.

„Приложна ензимология“ - М. Кръстева, 1998 г.

„Практикум по биохимия“ - Л. Йотова, И. Добрев и И. Иванов, 2000 г.

„Ръководство за упражнения по микробиология“ - Х.Чомаков, Н. Георгиева, 2004 г.

„Ръководство за лабораторни упражнения по Органична химия“ – Д. Даналев, Н. Калоянова, Е. Найденова и Л. Везенков, 2008 г.

„Mikrobiologische übungen“ - Н. Георгиева, 2009 г.

„Газова и високоефетивна течна хроматография“ – приложение за анализ на биологичноактивни органични съединения», Д. Даналев, 2011 г.

„Пробиотици“ - Н. Георгиева и С. Данова, 2013 г.

„Имунология – Имунохимични и биотехнологични методи“ -Илия Ватев, Димитрина Димитрова, Любов Йотова, Светослав Калайджиев, Десислава Маринкова, Цветанка Маринова, Поля Минчева, Иван Младенов, Мария Стаменова, Недка Трифонова, Радиана Трифонова, 2015 г.

„Практически курс по микробиология“ - Н. Георгиева и Ц. Ангелова, електронен учебник, 2014 г.

„Инструментални методи за разделяне и анализ на биопродукти“ - Д. Даналев, електронен учебник, 2014 г.

„Биокатализа и технология на биотрансфромациите“ - Л. Йотова, Д. Маринкова, електронен учебник, 2014 г.

„Ръководство за лабораторни упражнения по биохимия“ - М. Камбуров, 2016 г.

„Химия и опазване на околната среда“ за 8 клас/първа част за 9 клас (при обучение с интензивно изучаване на чужд език) – пълен комплект учебник, работни листа, книга за учителя и електронен учебник, С. Бенева, М. Костадинов, Д. Даналев. Л. Овчарова и М. Йотова, 2017 г.

„Химия и опазване на околната среда“ за 7 клас – пълен комплект учебник, работни листове и книга за учителя, М. Костадинов, Л. Овчарова, С. Бенева, Д. Даналев, М. Йотова, 2018 г.

Химия и опазване на околната среда за 9 клас (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език) – учебник, работни листове, Д. Даналев, М.Костадинов, Лилия Овчарова, С. Бенева, 2018 г.

„Химия и опазване на околната среда“ за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, С. Бенева, М.Костадинов, Д. Даналев, Лилия Овчарова, М. Йотова, 2018 г.

„Chemistry and environmental protection (Student’s book Part 1)“ 9th grade, D. Danalev, M. Kostadonov, L. Ovcharova, S. Beneva, M. Yotova, 2018 г.

„Chemistry and environmental protection (Student’s book Part 2)“ 9th grade, D. Danalev, M. Kostadonov, L. Ovcharova, S. Beneva, M. Yotova, 2018 г.

„Chemie und Umweltschutz (Lehrbuch Band 1)“ 9 klasse, D. Danalev, M. Kostadonov, L. Ovcharova, S. Beneva, M. Yotova, 2018 г.

„Chemie und Umweltschutz (Lehrbuch Band 2)“ 9 klasse, D. Danalev, M. Kostadonov, L. Ovcharova, S. Beneva, M. Yotova, 2018 г.

„Химия и опазване на околната среда“ за 10 клас – пълен комплект учебник, работни листове и книга за учителя, Д. Даналев, Лилия Овчарова, М.Костадинов, М. Йотова, И. Трайков, С. Бенева, 2019 г.

„Учебни записки върху лекционен курс по Инструментален анализ в биотехнологиите“, Д. Даналев, 2020 г.

„Учебни записки върху лекционен курс по Фармацевтични биотехнологии“, Д. Даналев, 2022 г.

Колектив с ръководител проф. д-р Нели Георгиева е в дългогодишно сътрудничество с проф. Рудолф Мюлер от Технически Университет Хамбург-Харбург, Институт по техническа биокатализа. Под ръководството на проф. Р. Мюлер са проведени специализации, осъществен е трансфер на знания от специалисти - технолози от двата университета и са разработени 12 бакалавърски и магистърски дипломни работи в рамките на програмата Еразмус.

В рамките на Mеждународен TEMPUS PROJECT с координатор проф. М. Кръстева е реализирано сътрудничество с университети от Испания, Гърция и Англия за обсъждане и изработване на програми и курсове по Биотехнология, съобразно европейски норми.

По програми на AUF са организирани летни училища в Alma Graduated School, Болоня, Италия. Реализирано е сътрудничество с колеги от университетите Сержи-Понтоаз, Париж, Франция, Университета на Букурещ, Румъния и Университета в Авейро, Португалия във връзка с изпълнение на изследователски проекти по различни програми (Шеста Рамкова Програма, Еразмус и др.). В резултат на това сътрудничество наши студенти изработват дипломните си работи, а докторанти работят по дисерта-ционните си трудове.

В сътрудничество с Технически Университет в Париж (ENSAM) се осъществяват специализации, изработват се дипломни работи и се отпечатва учебник на български и френски език с участието на проф. дбн М. Кръстева и доц. д-р И. Лалов. Чрез двустранен проект с Куин Мери Колидж в Лондон наши колеги специализират в областта на фотосенсибилизаторните материали.

В сътрудничество с Университета на Реймс Шампан-Арден също се осъществяват специализации и се изработват дипломни работи с участието на проф. д-р инж. Данчо Даналев.

Научно-изследователската дейност в катедра „Биотехнология“ е свързана с изследвания в няколко основни направления.

Ферментационни биотехнологии

Дългогодишните изследвания в областта на хидролизата на целулоза, съдър-жаща се в дървесни материали, са основа за създаване на промишлени хранителни среди с високо съдържание на ферментируеми захари. Натрупан е значителен опит в областта на получаване, изолиране, пречистване и охарактеризиране на ензими и биополимери (хитозан) от различни микроорганизми. Проучвано е биоразнообразието и благоприятният ефект, който оказва автохтонната млечнокисела микрофлора, съдър-жаща се в домашно приготвени млечни продукти. Изолирани и охарактеризирани са лактобацилни щамове с биотехнологични и функционалнозначими свойства.  

Биологично пречистване на отпадъци

Изследвана е биосорбцията на йони на тежки метали с помощта на микро-организми и биополимери. Проучени са възможностите за приложение на Trichosporon cutaneum R57 за тези цели. За същата цел е получен биосорбент на основата на хитозан, изолиран от различни източници. Изследвани са възможностите и на модифициран хитозан за оптимизиране на процеса биосорбция. Проучено е приложението на хитозана за елиминиране на органични замърсители от промишлени отпадъчни води. Създадена е и лабораторна система за елиминиране на микробното замърсяване на води посредством синглетен кислород, генериран с помощта на фотосенсибилизатори.

Биоенергия

Трансформирането на различни типове растителна, водораслова и микробиална биомаса и органични отпадъци в биогорива представлява друго основно направление на научните изследвания в катедрата. Получаването на биоетанол от лигноцелулозни материали в сътрудничество с колеги от катедра „Целулоза, хартия и полиграфия” е оптимизирано посредством използване на имобилизирани микроорганизми, както и чрез организиране на процеси в магнитноасистирани слоеве. Обстойно е изследвана биометанизацията на широк спектър от органични субстрати с помощта на свободни и имобилизирани метаногенни консорциуми, прилагани в реакторни системи с разно-образни конструкции. Оптимизиран е метод за определяне на биохимичен метанов потенциал на органични отпадъци. Проучвани са и възможностите за генериране на биоводород с помощта на хетеротрофни и фототрофни микроорганизми.

Ензимология

Разработени са методи за изолиране на ензими и ензимни инхибитори, някои от които са защитени с авторски свидетелства и патенти. Предложена е и технология за промишлено производство на „Апротил“ субстанция и ампули. Синтезирани са нови молекули на основата на аминокиселини, пептиди, въглехидрати и гликопептиди, инхибитори и активатори на ензими с потенциално приложение в медицината. В катедрата са постигнати успехи при имобилизиране на ензими и микроорганизми върху широк спектър от носители, в т.ч. и хибридни материали.

 

 

Ампули „Апротил-L” 50 000 AtpE

 

Анализ на биопродукти

Разработват се биохимични, хроматографски, имунологични, микробиологични и биосензорни методи за контрол и анализ на хранителни и фармацевтични продукти. Разработват се нови сензори за биомедицинско приложение и контрол на хранителни продукти (детекция на микотоксини в млечни продукти) в сътрудничество с колеги от Satie - Държавна изследователска лаборатория, Париж.

Нови материали

Изследвана е цитотоксичността и биосъвместимостта на хибридни материали с включени наночастици, антимикробната им активност спрямо еталонни щамове за Грам+, Грам- бактерии, дрожди и плесени.

 

Научно-приложни проекти

Резултатите от научно-изследователската работа в катедра „Биотехнология” са представени в повече от 400 научни публикации в специализирана чуждестранна и българска научна литература, в т.ч. и в списания с IF. Интересът на научната общност към тях е безспорно демонстриран чрез тяхното цитиране (повече от 600 цитата).

Научната дейност на катедрата е представена и пред много научни форуми (конгреси, конференции, симпозиуми и др.)

Договорната тематика на катедрата включва участие в международни и национални (финансирани от ХТМУ и от фирми) проекти.

Членове на катедрата са ръководили и участвали в разработването на 17 проекта по МОН, повече от 60 договора финансирани от ХТМУ и 2 договора, финансирани от фирми.

Катедрата участва в 12 двустранни ERASMUS споразумения с университети в Гърция, Германия, Чехия, Виетнам, Португалия, Франция, Румъния, Италия, Испания и Великобритания.