Научни проекти

Списък с участия на катедра „Биотехнология“ в научни проекти съвместно с външни организации и бизнеса за периода 2018-2023

 

Тема и номер на проекта

Период на проекта

Финансираща организация

Стойност на проекта

в лева

Ръководител

Участници от катедрата

Холистичен подход при прицелна терапия на рака ДН 19/17

2018-2020

ФНИ

240 000

доц. д-р Тамара Пайпанова

проф. д-р инж Данчо Даналев

Drug Molecule

Project № Д01-278/05.10.2020 

2020-2023

National program "European scientific networks"- МОН

840 000

проф. Емилия Найденова

 

проф. д-р инж. Данчо Даналев

проф. д-р инж. Нели Георгиева

гл. ас. д-р инж. Цветелина Фотева

гл. ас. д-р инж. Вероника Немска

Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии "BiOrgaMCT" NextGenerationEU

 

проект №BG-RRP-2.004-0002

 

Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, МОН

20 000 000

проф. д-р Сеня Терзиева

проф. д-р инж. Данчо Даналев

проф. д-р инж. Нели Георгиева

гл. ас. д-р инж. Цветелина Фотева

гл. ас. д-р инж. Вероника Немска

гл. ас. д-р инж. Стойко Петрин

гл. ас. д-р инж Невена Лазарова-Здравкова

ас. Йоана Стоянова

 

Синтез на целеви пептиди

2022-2023

Неофарм България ЕООД

10200

проф. д-р инж Данчо Даналев

проф. д-р инж Данчо Даналев

Creating new opportunities for women in the digital and STEM economy

project № 2022-1-BG01-KA220-HED-000087080

2023-2025

ФНИ

500 000

доц. д-р инж. Димитър Пешев

гл. ас. д-р инж. Вероника Немска

гл. ас. д-р инж. Цветелина Фотева

Нови възможности за оползотворяване на отпадъчните продукти при дестилацията с водна пара в производ-ството на етерични масла с помощта на наномембранно разделяне

914

КП-06-Н37/14

2019-2024

ФНИ-МОН

120 000

доц. д-р инж. Димитър Пешев

гл. ас. д-р инж. Вероника Немска

гл. ас. д-р инж. Цветелина Фотева

гл. ас. д-р инж. Невена Лазарова-Здравкова

ас. инж. Йоана Стоянова

гл. ас. д-р инж. Стойко Петрин

Интегрирани биоелектрохимични елементи в системи за добив на биоенергия

КП-06-Н27/4

2018-2022

ФНИ

120 000

доц. д-р Иво Лалов

Доц. д-р Лалов, Иво Георгиев

Доц. д-р Камбуров, Михаил Неделчев

Гл. ас. д-р Иванов, Тодор Великов

Ас. Величкова, Полина Георгиева

Докторант Семерджиева, Вера Ангелова

Студент Райнов, Ангел Райнов

Получаване на иновативни антибактериални покрития на базата на нови фотоактивни наногелове

KП-06-H29/5

2018-2022

ФНИ

120 000

доц. д-р Райна Бряскова, ХТМУ

Доц. д-р Лалов, Иво Георгиев

Ас. инж. Величкова, Полина Георгиева

Утилизиране на отпадъчни органични субстрати в биоелектрохимични системи за третиране на кисели руднични води и биоелектрометанизация

КП-06-Н67/3

2022-2025

ФНИ

350 000

доц. д-р Анатолий Ангелов, МГУ

(за ХТМУ доц. д-р Иво Лалов)

Доц. д-р Лалов, Иво Георгиев

Гл. ас. д-р Иванов, Тодор Великов

Разработване и внедряване на технология за производство на микрокристална целулоза от произвежданата в Завода за целулоза на “Свилоцел” ЕАД – Свищов” избелена (неизбелена) сулфатна целулоза от широколистна дървесина

№ 2288

2017–2019

„Свилоцел“ ЕАД, Свищов

 

проф. д-р Иво Вълчев

гл. ас. д-р инж. Стойко Петрин

 

Трансформиране на отпадъчна биомаса до фурани

Договор № КП-06-КОСТ/6 от 19.08.2021 г

2021-2023

ФНИ

30 000

доц. Весислава Тотева

гл. ас. д-р инж. Стойко Петрин

 

МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема BG05М2ОР001-2.016-0018

2021-2023

МОН

18000

Проф. Елиза Стефанова – СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. Данчо Даналев, проф. Нели Георгиева, гл.ас. Цветелина Фотева, гл.ас. Вероника Немска, гл.ас. Стойко Петрин и гл.ас. Сирин Джабер

„Eвропейска мрежа по интердисциплинарни изследвания за подобряване на уринарни стентове“ Национално съфинансиране за участие в КОСТ Акция CA Action CA16217 ENIUS ENBA

2017-2021

ФНИ

40 000

проф. Тодорка Владкова

гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов

ДКОСТ 01/14/16.08.2016 г. (COST Action TD 1305 “Improved Protection of Medical Devices against Infections”, iPROMEDAI

2016-2018

ФНИ

40 000

проф. Тодорка Владкова

гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов

COST Action CA 15216 “European Network on Bioadhesion”, ENBA

2017-2019

ФНИ

40 000

проф. Тодорка Владкова

гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов

КП-06-КОСТ/12/04.12.2020 г. (COST Action CA 18238 “European Transdisciplinary Network Platform for Marine Biotechnology”, Ocean4Biotech)

2020-2022

ФНИ

40 000

проф. Тодорка Владкова

гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов

Нови графенови композити с участие на наноразмерен цинков оксид и метални наночастици“ - № КП-06-Н27/17

2018-2023

ФНИ

120 000

доц. д-р инж. Анна Станева

гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов

Синтез и охарактеризиране на биоактивни боратни стъкла“ - № КП-06-М69/6

2022-2024

ФНИ

40 000

гл.ас. Тина Ташева

гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов

Изследване на антибактериални свойства на оригинални порести хибридни материали получени по зол-гел метод

2022-2023

МОН

 

гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов

гл. ас. д-р инж. Борис Мартинов