Home

Катедра “Биотехнология” разполага с добре оборудвани лаборатории за ферментационни процеси (ферментор с компютърно управление) и аналитични системи (спектрофо-тометри, газов и течен хроматографи, спектрофлуориметър, сензори и аналитични системи за измерване на параметри на отпадъчни води, имуноелектрофореза, светлинен микроскоп с дигитална фотокамера “Olympus” и др.).

В катедрата се обучават студенти както следва:

- ОКС „бакалавър“ в две специалности „Биотехнологии“ и „Биомедицинско инженер-ство“, редовно и задочно обучение, преподавани на български и английски език;

- ОКС „магистър“ в две специалности „Биотехнологии“ и „Биомедицинско инженерство“, редовно и задочно обучение;

- ОНС „доктор“ по научните специалности: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноактивни вещества в ПН 4.2. Химически науки“ (5.11. Биотехнологии).

Катедрата обучава и голям брой чуждестранни студенти по програмите Еразъм от Египет, Палестина, Косово, Виетнам, Ливан, Ирак, Узбекистан, Бутан, Индонезия Украйна, Франция и др.

Преподаватели от катедра „Биотехнология“ участват в обучението на студенти от специалностите Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език), Химично инженерство (с преподаване на немски език), Биоматериали за приложение в медицината и Инженерна екология и опазване на околната среда.

Колеги от катедрата са били гост-преподаватели в наши (Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград, Нов Български Университет, София, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски, София) и чуждестранни университети (Университет на Перуджа-Италия, Университет на Сержи-Понтоаз, Франция и др).

В периода 2018 – 2023 г. в катедра „Биотехнология“ са завършили 124 бакалаври и 71 магистри. Защитени са 11 докторски дисертации за присъждане на ОНС „доктор“.

В катедрата са подготвени и се изнасят повече от 40 лекционни курсове. В рамките на обучението по двете специалности катедра „Биотехнология“ поддържа тесни взаимоотношения със специалисти от ИМБ на БАН, ИИХ на БАН, ИМ на БАН, ИБф на БАН, ИОХЦФ на БАН, НЦЗПБ и БАБХ. Наши студенти изработват дипломни работи и провеждат стажове в изброените институти на БАН.

Катедрата поддържа дългогодишни ползотворни контакти с ключови потре-бители на кадри като: „Арома” АД – гр. София, „Унифарм”-АД – гр. София, “Лактина” ООД - гр. Банкя, Българска Спиртоварна Компания – гр. Ихтиман, Данон, „Сердика”- гр. София, „Кенди” – гр. Банкя, Централна лаборатория по ветеринарно – санитарна експертиза и екология – гр. София, Биовет АД гр. Пещера и др.

Наши студенти и докторанти са участвали в краткосрочни обучения и изработване на дипломни работи и част от експериментална работа по дисертационни трудове в чужбина (Франция, Германия, Испания, Гърция и др.) по програмите TEMPUS, „Еразъм“ и DAAD.

 

Колектив с ръководител проф. д-р Нели Георгиева е в дългогодишно сътрудничество с проф. Рудолф Мюлер от Технически Университет Хамбург-Харбург, Институт по техническа биокатализа. Под ръководството на проф. Р. Мюлер са проведени специализации, осъществен е трансфер на знания от специалисти - технолози от двата университета и са разработени 12 бакалавърски и магистърски дипломни работи в рамките на програмата Еразмус.

В рамките на Mеждународен TEMPUS PROJECT с координатор проф. М. Кръстева е реализирано сътрудничество с университети от Испания, Гърция и Англия за обсъждане и изработване на програми и курсове по Биотехнология, съобразно европейски норми.

По програми на AUF са организирани летни училища в Alma Graduated School, Болоня, Италия. Реализирано е сътрудничество с колеги от университетите Сержи-Понтоаз, Париж, Франция, Университета на Букурещ, Румъния и Университета в Авейро, Португалия във връзка с изпълнение на изследователски проекти по различни програми (Шеста Рамкова Програма, Еразмус и др.). В резултат на това сътрудничество наши студенти изработват дипломните си работи, а докторанти работят по дисерта-ционните си трудове.

В сътрудничество с Технически Университет в Париж (ENSAM) се осъществяват специализации, изработват се дипломни работи и се отпечатва учебник на български и френски език с участието на проф. дбн М. Кръстева и доц. д-р И. Лалов. Чрез двустранен проект с Куин Мери Колидж в Лондон наши колеги специализират в областта на фотосенсибилизаторните материали.

В сътрудничество с Университета на Реймс Шампан-Арден също се осъществяват специализации и се изработват дипломни работи с участието на проф. д-р инж. Данчо Даналев.