Fare

Такса за кандидатстване

При подаване на документи кандидатстващият запплаща определената от Министерски съвет такса за кандидатстване.
Кандидат-студентите заплащат такса в размер на 20 лв. за явяване на един изпит и по 15 лв. за всеки следващ конкурсен изпит.

Освобождаване от такса

От такса за кандидат-студентски изпити се освобождават:
- кръкли сираци (до 25-годишна възраст);
- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност (70 и над 70 на сто);
- военноинвалиди;
- лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
- майки с три и повече деца.
Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи.

Внасяне на такса

Таксата за кандидатстудентските изпити се внася на място в университета или по банков път в банков клон на всяка търговска банка по банковата сметка на ХТМУ.
Банкова сметка на ХТМУ
IBAN& BG25 BNBG 9661 3100 1032 01
BIC: BNBG BGSD
Банка: Българска Народна Банка
Титуляр: ХТМУ
МОЛ: Митко Георгиев
Във вносната бележка за "задължено лице" (вносител) се изписват ТРИТЕ ИМЕНА и ЕГН на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА. Като "основание за плащане" се изписва "КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ТАКСА".
English

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top