Проекти

Submitted by admin2 on Wed, 03/16/2016 - 13:55

№ по ред

Предмет на услугата

Начална и крайна дата на изпълнение на  услугата

Възложител – адрес, телефон, факс, електронна поща

 

I. Разработени програми за управление на КАВ

 

1

Дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици ФПЧ10, във връзка с разработването на програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на КАВ в община Велико Търново, с математичен модел AERMOD

2011г.

Община Велико Търново

 

2

“Моделиране разсейването на емисии за вредни вещества и определяне на тяхната концентрация в приземния атмосферен слой “

2011 г.

Столична община

 

3

“Програма за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух на територията на Столична община- Код по КОП 90700000”

2011 г.

Столична община

 

4

“Математично  моделиране и компютърно симулиране на разпространението на генерираните от различни  източници емисии на ФПЧ и серен диоксид и анализ, оценка и ранжиране на различни емитери, във връзка с актуализация на общинската програма за КАВ”

2012 г.

Община Перник

 

5

“Актуализация на общинска програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух за достигане на утвърдените норми за вредни емисии “ и “План за действие”

2014 г.

Община Пирдоп

 

 II.  Национални проекти свързани с управлението на КАВ

 

Оценка на въздействието на реализацията на проект  "Регулация и изграждане на кръстовище с две нива на бул. “Др. Цанков” и лея “Яворов” върху качеството на атмосферния въздух и дървесната растителност"

2011 г.

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

 
 
 

Определяне на емисиите от повторното суспендиране на частици в следствие на зимното опесъчаване или осоляване на пътищата, с цел прилагане на чл. 21 от Директива 2008/50/ЕО

2014 г.

ИАОС