Проекти

Submitted by ecology on Fri, 07/15/2022 - 13:55
  1. Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „Иновации, наука и образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в Технически университет-София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;
  2. ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот", BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет";
  3. ФНИ: ННП „ООС и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г. и финансирана от МОН (Споразумение № ДО-230/06-12-2018);
  4. ФНИ: „Изследване на химични, електрохимични и биологични процеси в микробни горивни клетки при пречистване на минни отпадъчни води", договор: № ДН07/7 от 15.12.2016, № 884;
  5. "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 2"ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001, Основна цел: Повишаване качеството на висшето образование, чрез провеждане на практически обучения на студенти в реална работна среда, Период на изпълнение: 13.01.2020 – 12.05.2023.