Докторанти

Submitted by ecology on Fri, 07/15/2022 - 13:36

Учебни програми и Доклад от вътрешен одит

Информация относно процедурите по придобиване на научна степен "доктор" можете да намерите тук.

Докторанти в катедра "Инженерна екология"
Име Дата на зачисляване Научна специалност Тема на дисертационната работа Научни ръководители
Евгения Юстилиянова Йорданова

01.04.2012 г. (заповед № Р–ФХ-90 от 30.03.2012)

Технология за пречистване на въздуха Анализ и управление на КАВ в урбанизирани крайморски зони проф. д-р инж. Н. Козарев
Светла Светославова Ангелова

01.03.2013 г. (заповед № Р–ФХ-51 от 22.02.2013)

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците Оценка на екологичната ефективност на методите за третиране на битови отпадъци проф. д-р инж. Н. Козарев проф. д-р инж. И. Домбалов
Диляна Пламенова Йорданова 01.03.2013 г. (заповед № Р–ФХ- 52 от 22.02.2013) Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците Алтернативи за устойчиво управление на опасни битови отпадъци проф. д-р инж. Н. Козарев проф. д-р инж. И. Домбалов
Яна Руменова Николова 01.03.2014 г. (заповед № Р–ФХ-45 от 14.02.2014) Технология за пречистване на въздуха Изследване на вторичното суспендиране на прахови частици и приноса му към замърсяване на въздуха на урбанизирани територии проф. д-р инж. Н. Козарев научен консулт. гл. ас. д-р инж. Н. Илиева
Григор Иванов Хлебаров 01.04.2014 г. (заповед № Р–ФХ- 91 от 31.03.2014) Технология за пречистване на води Пречистване на руднични отпадъчни води проф. д-р инж. Н. Козарев проф. д-р инж. Б. Куманова
Андреас Янис Зафиракис

01.03.2015 г. (заповед № Р–ФХ- 68 от 19.02.2015)

Системи и устройства за опазване на околната среда Анализ на възможностите за провокиране на валежи в засушени зони, посредством управление на вертикални атмосферни потоци проф. д-р инж. Н. Козарев
Даниела Владимирова Петкова

01.03.2016 г. (заповед № Р–ФХ–54 от 25.02.2016)

Технология за пречистване на води Замърсяване на течащи води проф. д-р инж. Н. Козарев проф. д-р инж. Б. Куманова
Ивайло Иванов Предьов  01.03.2016 г. (заповед № Р–ФХ–53 от 25.02.2016) Системи и устройства за опазване на околната среда Анализ на възможностите за управление на замърсяването с прахови частици проф. д-р инж. Н. Козарев научен консулт. гл. ас. д-р инж. Е. Соколовски
Любомир Серафимов Илчев 15.07.2016 г. (заповед № Р–ФХ–199 от 15.07.2016) Системи и устройства за опазване на околната среда Насоки за устойчивото развитие на рудодобива, обогатяването и металургията на медта в Р България

проф. д-р инж. Н. Козарев
проф. д-р инж. Й. Пеловски

Елизабет Петрова Атанасова 01.03.2019 г. (Заповед № Р-ФХ-46 от 22.02.2019) Технология за оползотворяване и третиране на отпадъците Оползотворяване на отпадъци до получаване на „биологичен въглен“

доц. д-р инж. В. Кьосева

Красимир Борисов Дончев 01.03.2020 г. (Заповед № Р-ФХ-48/17.02.2020) Системи и устройства за опазване на околната среда Влияние на замърсяването на почвите от автомобилния трафик върху природните местообитания доц. д-р Владимир Вълчев (ИБЕИ при БАН), доц. д-р инж. Ваня Кьосева
Минка Иванова Щаплева 01.04.2021 г. (Заповед № Р-ФХ-69 от 25.03.2021) Технология за пречистване на водите Пречистване на отпадъчни води в реактор тип „влажна зона“ доц. д-р инж. С. Лаврова
Ася Константинова Манойлова

01.04.2022 г. (Заповед № Р-ФХ-53 от 25.03.2022) 

Системи и устройства за опазване на околната среда Устойчиво управление на почвите с въглеродно земеделие доц. д-р инж. Екатерина Серафимова
Кремена Каменова Стефановска 01.04.2022 г. (Заповед № Р-ФХ-52 от25.03.2022) Технология за пречистване на въздуха Анализ и оценка на ефективността на нискоемисионни зони доц. д-р инж. Силвия Лаврова