Бакалавър

Специалности — степен “Бакалавър”

Завършилите студенти получават професионалната квалификация "Инженер" и могат да продължат обучението си в следващите степени “Магистър” и „Доктор” както в областта на металургията и материалознанието, така и в областта на индустриалния мениджмънт.

Металургия

с 4 изборни модула:
· металургия на черните метали;
· металургия на цветните метали и сплави;
· металолеене;
· пластична деформация и термично обработване на металите

Квалификацията на завършващите специалисти им позволява да се реализират във всички предприятия на металургията, металолеенето и машинистроенето, във научноизследователски и проекто-конструкторски институти, както и във фирми за търговия с метали.

В специалността се обучават висококвалифицирани инженери за:
· управление на съвременни технологии;
· производства и лаборатории, контролиращи качеството на продукцията;
· работа в научни и проектантски организации;
· търговия с метали, материали и суровини за металургията;
· осъществяване на инвеститорски контрол.

Енергийна и екологична ефективност в металургията

Инженерите придобиват знания и умения да управляват производствени, инженерингови и проектантски дейности във всички клонове на индустрията, където са застъпени промишлената топлотехника и опазването на околната среда.

Широкият спектър от знания и умения, които завършилите инженери получават им позволяват да се реализират, като енергийни мениджъри, експерти и консултанти по енергийни оценки в промишлените, научно-изследователските и консултантски компании, както и да реализират политиката на фирмите в областта на енергийната ефективност и екологията.

В специалността се обучават висококвалифицирани инженери за:
· оптимално управление на енергийните ресурси;
· консултантски, научно-изследователски и инженерингови компании;
· реализацията на политиката на фирмите в областта на енергийната ефективност и екологията.
· управление, проектиране и оценка на металургични, топлотехнически и екологични системи и инсталации.

Металургия и мениджмънт

В тази специалност се подготвят мениджъри в областта на металургичната индустрия.
В образователната степен „Бакалавър” се съчетава обучението в областта на металургичните технологии с изграждането на ръководни кадри, способни да управляват едни от най-крупните индустриални предприятия.

Металургия (на английски език)

Квалификацията на завършващите специалисти им позволява да се реализират във всички предприятия на металургията, металолеенето и машинистроенето, във научноизследователски и проекто-конструкторски институти, както и във фирми за търговия с метали.

В специалността се обучават висококвалифицирани инженери за:
· управление на съвременни технологии;
· производства и лаборатории, контролиращи качеството на продукцията;
· работа в научни и проектантски организации;
· търговия с метали, материали и суровини за металургията;
· осъществяване на инвеститорски контрол.

Инженерни материали и материалознание

Това е специалност в която се подготвят инженери, да създават и използват материалите на нашето време.

В образователната степен „Бакалавър” се съчетава обучение във фундаментални дисциплини от областта на материалознанието с получаване на практически знания и умения за използването и изследването на различните класове инженерни материали.

с 4 изборни модула:
· производство на полупроводникови материали;
· силикатни материали;
· материали на метална основа;
· полимерни материали.

Материали и мениджмънт

В тези специалности се подготвят за мениджъри в областта на производството, търговията и потреблението на съвременни технологии и материали.

Предвидени са инженерни, икономически и хуманитарни модули за изграждане на ръководни кадри, способни да управляват технологии, иновации и човешки ресурси в глобалния свят на бизнеса.
Български

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top