Катедра „Металургия на желязото и металолеене”

Български
Катедра „Металургия на желязото и металолеене“ (МЖМ) е наследник на основаната през 1953 година катедра „Металургия и механични технологии”, с ръководител проф. д-р инж. Асен Азманов. През 1960 катедрата се разделя на три отделни катедри – “Металургия на черните метали”, „Металургия на цветните метали” и „Леярство и обща металургия”. Ръководител на катедра “Металургия на черните метали” до 1962 е проф. Азманов, в периода 1962-1980 е проф. д-р инж. Христо Еринин, а от 1980-1984 – проф. дтн инж. Никола Рашков.

През 1984 година, след обединяване на групата Черни метали от катедра “Металургия на черните метали” с групите Теория на металургичните процеси и Металолеене от катедра „Леярство и обща металургия” е създадена катедрата “Добив на черни метали” с ръководител проф. д-р инж. Аврам Аврамов. Под това име катедрата съществува до 1994 година, когато е преименувана в „Металургия на желязото и металолеене”. Неин ръководител става доц. д-р инж. Сорин Атанасов, а в периода 2000 - 2010 ръководител на катетрата е доц. дтн инж. Михаил Миховски. От 2010 година за ръководител на катедрата е избран доц. д-р инж. Румен Петков.

През годините към катедра Металургия на желязото и металолеене са функционирали две лаборатории – Проблемна научноизследователска лаборатория по магнитни материали, с ръководител ст.н.с. ктн инж Малина Йорданова и Проблемна лаборатория по плазмена металургия „ПЛАЗМАЛАБ”, с ръководител проф. д-р Аврамов, а от 1998 доц. дтн Миховски.

Академичният състав на катедрата от създаването й непрекъснато се е променял. През годините членове на катедрата са били 8 професора, 16 доцента, 7 главни асистента. Сега академичният състав на катедрата се състои от доц. д-р инж. Р. Петков, доц. д-р инж. Р. Паунова, доц. д-р инж. М. Маринов, гл. ас. инж. Д. Григорова, ас. д-р инж. П. Петров и ас.инж. М. Кръстева. В катедра „Металургия на желязото и металолеене” се обучават студенти ОКС „бакалавър” в две модулни специализации „Металургия на черните метали” и „Металолеене” на специалност Металургия и студенти ОКС „магистър” по специалности със същото наименование.

Преподавателите от катедрата водят лекции и упражнения по дисциплини от учебните планове на всички специалности във Факултета по металургия и материалознание в двете професионални направления – Металургия и Материали и материалознание.

През годините в катедрата са се дипломирали над 2000 студенти, успешно са защитили дисертации за присъждане на научната и образователна степен „доктор” над 120 докторанти. В катедрата са издадени 56 учебника и 65 ръководства.

Катедрата Металургия на желязото и металолеене работи съвместно с много български и чуждестранни университети и металургични научни институти: Институт по металолеене, Московски институт за стомани и сплави, Русия, Институт по металургия-Днепропетровск, Украйна, Институт по металургия-Челябинск, Русия, Политехниката в Кошице, Словакия, Фрайбергската политехника-Германия, Институт „Патон”-Украйна, Технически университет-Ченстохова, Полша, Ахенски технически университет, Германия, Кралски Политехнически институт-Стокхолм, Швеция, политехниката в Скопие, Македония и други.
Контакти: 
+359 2 81 63 345
Преподаватели: 
доц. д-р инж. Румен Петков; доц. д-р инж.Максим Маринов; доц. д-р инж. Росица Паунова; гл. ас. инж. Даниела Григорова; ас. инж. Мария Кръстева; ас. д-р инж. Петър Петров; инж. Методи Иванов

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top