Обучение

Химикотехнологичният и металургичен университет

обучава над 4000 студенти в образователните степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма.
ХТМУ и ФММ работят по международни образователни програми, като ERASMUS и ЕRASMUS MUNDUS.
При обучението на студентите се прилага ECTS (система за трансфер на кредити) с възможности за обмен на студенти и преподаватели в други европейски университети.

Завършилите инженери получават европейско приложение на дипломата, което им дава право да участват в европейския пазар на труда. ХТМУ осигурява общежитие на всички желаещи студенти.

Във ФММ се обучават студенти по професионалните направления 5.9 Металургия и 5.6 Материали и материалознание в трите степени на обучение.

Към момента във ФММ се обучават студенти в 6 бакалавърски и 14 магистърски специалности. От 2000 година във ФММ се обучават и работят над 80 докторанти, на 40 от които е присъдена научната и образователна степен „Доктор”.

Във Факултета се обучават и осъществяват научно-изследователска дейност по програмата ERASMUS чуждестранни студенти, докторанти и специализанти от Германия, Испания, Гърция, Румъния, Израел, Китай, Узбекистан, Египет и Нигерия.

Във ФММ се обучават студенти-бакалаври в специалностите: Металургия с четири изборни модула (металургия на черните метали; металургия на цветните метали и сплави; металолеене; пластична деформация и термично обработване на металите), Металургия и мениджмънт и Металургия с преподаване на английски език.

Развитието на съвременното общество, в условията на изчерпване на природните суровини и нарастване на екологичните проблеми, доведе до повишаване на изискванията по отношение на материалите. Ето защо във ФММ бяха разкрити и специалностите: Енергийна и екологична ефективност в металургията, Инженерни материали и материалознание с четири модула (материали на метална основа; силикатни материали; полупроводникови материали и технологии; полимерни материали) и Материали и мениджмънт.

ФММ е асоцииран член на Българската асоциация на металургичната индустрия. Установеното дългогодишно партньорство и сътрудничество на Факултета с фирмите от металургичната индустрия е предпоставка за подобряване на обучението на инженери във Факултета в съответствие с изискванията на бизнеса, осигурява практическото обучение на студентите в реална производствена среда под формата на производствени стажове, разработване на курсови научноизследователски работи, дипломни и докторантски теми, както и подпомага реализирането на дипломираните във ФММ инженери по специалността.

Университетът е акредитирано висше училище с най-висока оценка (9.01)

от Националната агенция по акредитация и предлага акредитирани специалности.

Професионалните направления, по които се обучават студенти

във Факултета по металургия и материалознание:
1 Металургия
2 Материали и материалознание
са на първо място в Рейтинговата система.


Рейтинговата система класира

52 професионални направления в 51 български висши училища по 49 индикатора, разделени в 6 групи:
1 учебен процес;
2 научни изследвания;
3 учебна среда;
4 социално-битови и административни услуги;
5 престиж;
6 реализация и връзка с пазара на труда.
Български

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top