Магистър

Специалности — степен “Магистър”

Завършилите студенти получават професионалната квалификация "Инженер" и могат да продължат обучението си в следващата степен „Доктор” както в областта на металургията и материалознанието, така и в областта на индустриалния мениджмънт.

Енергийна и екологична ефективност в металургията

Eфективното управление на енергоресурсите изисква съчетаване на различни подходи и технически решения, насочени както към разкриването и пълното оползотворяване на наличния енергиен потенциал на системите, така и към усвояването и реализацията на енергоикономични, технологични и конструктивни решения. Непосредствено свързани с тези решения са и въпросите за опазването на околната среда.

Обучението в областта на енергийната ефективност предвижда формиране на знания и умения за проучване и анализ на възможностите за ефективно използване на енергийните ресурси в производството.

Магистрите от специалността „Енергийна и екологична ефективност в металургията” придобиват знания и умения да управляват производствени, инженерингови и проектантски дейности във всички клонове на индустрията, където са застъпени промишлената топлотехниката и опазването на околната среда.

Широкият спектър от знания и умения, които завършилите инженери получават им позволяват да се реализират като енергийни мениджъри, експерти и консултанти по енергийни оценки. Те могат да работят в научно-изследователски и консултантски компании, да управляват или проектират металургични, топлотехнически и екологични системи и инсталации, да отговарят за правилното управление на енергийните ресурси и за реализацията на политиката на фирмите в областта на енергийната ефективност и екологията.
Срок на обучение - 1,5 години.

Студентите по енергийна и екологична ефективност изучават специализиращи дисциплини в областта на: топлотехниката; математическото моделиране на високотемпературни процеси; енергийната ефективност и екологичното осигуряване на предприятията.

Обучението по специалността може да продължи в образователна и научна степен „доктор” със срок на обучение 3 години.

Завършилите ХТМУ получават европейско дипломно приложение, с което дипломите за завършено висше образование се признават в Европейския съюз.

Lorem ipsum content 2

content...

Lorem ipsum content 3

content...

Lorem ipsum content 4

content...

Lorem ipsum content 5

content...

Lorem ipsum content 6

content...

Lorem ipsum content 7

content...

Lorem ipsum content 8

content...

Обработване на металите чрез пластична деформация

Уважаеми колеги,
Избирайки да се обучавате в магистърската специалност ОМПД Вие
ще развиете знания, умения и компетентности в областта на разработването, изследването, производството, характеризацията, окачествяването, сертифицирането, стандартизирането, приложението и търговията на различните видове метали и сплави, както и на готови изделия от тях, получени посредством обработването им чрез пластична деформация;
ще изградите знания и умения, свързани с различните конвенционални и нетрадиционни методи за обработване на металите чрез пластична деформация;
ще изградите умения за избор и оптималното използване на металите и сплавите в конкретни експлоатационни условия, въз основа на прилагането в реална среда на усвоени методи за изпитване на металите и сплавите.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА
на завършилите специалност ОМПД магистри инженери
реализация във всички направления на съвременните металургични и машиностроителни производства като инженери, технолози и мениджъри,
в лабораториите за изпитване и контрол на структурата и свойствата на металите, занимаващи се с функционален анализ, контрол и експертна дейност при окачествяване на различните метали и изделия от тях;
в научно-изследователската сфера - в организации, лаборатории и звена, занимаващи се с метали и метални изделия,
да развиват експертна и консултантска дейност, свързани с производството на метали и сплави и на крайни изделия от тях, както и с разработването и производството на нови материали на метална основа;
да осъществяват инженерни дейности свързани с разработването и въвеждането на съвременни методи и технологии за пластична деформация, дейности свързани с усъвършенстването на технологии и управление на качеството на процесите и продуктите;
преподавателска дейност в сферата на средното и висшето образование
проектантска дейност, свързана с метали и метални изделия;
като инженери в търговско-менижърските и консултантските фирми.

Lorem ipsum content 10

content...

Lorem ipsum content 11

content...

Lorem ipsum content 12

content...

Lorem ipsum content 13

content...
Български

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top