За ФММ

Факултетът по металургия и материалознание (ФММ)

при ХТМУ-София е утвърден център с 60 годишна традиция за подготовка на висококвалифицирани инженерни, научни и преподавателски кадри в областта на новите материали и технологии, на добиването, леенето, пластичната деформация и термичното обработване на черни и цветни метали и енергийната и екологична ефективност на промишлените производства.

Направление "Металургия"

Във ФММ се подготвят единствено в страната инженери по специалностите от направление "Металургия” за нуждите на металургичната промишленост, металолеенето и някои клонове на машиностроенето.

Направление "Материалознание"

Във ФММ се подготвят инженери по специалностите от направление “Материалознание” за производствено-технологична и научно-изследователска дейност във всички области на класическите и новите материали, дълбочинното и безотпадно преработване на суровините до продукт на потребление.

Нашата цел

Факултетът по металургия и материалознание е утвърден център за подготовка на висококвалифицирани инженерни кадри - бакалаври, магистри и доктори. В България единствено в специалността "Металургия" на ХТМУ се подготвят кадри за всички видове производства на металургичната промишленост, металолеенето и някои клонове на машиностроенето, което я прави уникална за страната.
Общият брой на преподавателите във факултета е 46 от които 23 хабилитирани (11 доценти и 12 професори), 3 "доктори на науките", 31 - "доктори".
Във ФММ се подготвят специалисти в области, чиято актуалност и значимост не се нуждаят от доказване.

Декан

проф. д-р инж. Емил Михайлов
е-mail: emil@uctm.edu
тел.: (+359 2) 81-63-377

Заместник Декан

доц. д-р инж. Ирена Михайлова
е-mail: irena@uctm.edu
тел.: (+359 2) 81-63-115

Катедра "Физична металургия и топлинни агрегати"

Ръководител: доц.д-р инж. Димитър Кръстев
тел.: (+359 2) 81-63-358
E-mail: : krastev@uctm.edu

Катедра "Металургия на желязото и металолеене"

Ръководител: доц. д-р инж. Румен Петков
тел.: (+359 2) 81-63-343
E-mail: cast-rum@uctm.edu

Катедра "Металургия на цветните метали и полупроводникови технологии"

Ръководител: доц. д-р инж. Владислава Стефанова
тел.: (+359 2) 81-63-390
E-mail: vps@uctm.edu

Катедра "Технология на силикатите"

Ръководител: проф. д-р инж. Стоян Джамбазов
тел.: (+359 2) 81-63-370
E-mail: djam@uctm.edu

Център по материалознание

Председател: проф. дтн Донка Ангелова
тел.: (+359 2) 8163 353, 81-63-356
Е-mail: donka@uctm.edu

Технически организатор: доц.д-р инж.Розина Йорданова
тел.: (+359 2) 8163 356; (+359 2) 8163 354
Е-mail: materials@uctm.edu

Български

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top