Катедра „Металургия на цветните метали и полупроводникови технологии”

Български
Катедра „Металургия на цветните метали и полупроводникови технологии” (МЦМиПТ) е създадена през 2000 г. чрез обединение на двете самостоятелни дотогава катедри – катедра „Металургия на цветните и редки метали” и катедра “Химични технологии и материали за микро-електрониката и електронните елементи” (ХТММЕЕ).
След обединяване нейните ръководители са: доц. д-р инж. Иван Груев, проф. д-р инж. Иваня Маркова-Денева и доц. д-р инж. Владислава Пжебинда Стефанова.

В катедрата са обособени две направления:„Металургия на цветните метали и сплави” (МЦМиС) към специалността „Металургия” и „Полупроводникови технологии” (ПТ) към специалността „Материалознание”.

Направление „Металургия на цветните метали и сплави”

Катедра “Металургия на цветните метали и сплави” е създадена през 1960 г. с наименование „Металургия на цветните и редки метали” с ръководител доц. д-р инж. Цветан Цветков.
Първият випуск е приет през 1960 год. Обучението на студентите е провеждано от български преподаватели (доц. д-р инж. Ц. Цветков, проф. дтн Хр. Василев, проф. д-р П. Бакърджиев, проф. дтн Р. Димитров, инж. Меченов и др.) и активното участие на специалисти от Русия (СССР) (доц. д-р инж. И. Царегородцев, доц. д-р инж. Н. Кузнецов).
От създаването й до 2012 год. катедрата „МЦМиС” е била под ръководството на: доц. д-р инж. Цветан Цветков, проф. дтн. Христо Василев, доц. д-р инж. Деляна Чавдарова, проф. д-р инж. Виолета Каролева и доц. д-р инж. Иван Груев. В учебния и изследователски процес активно са участвали: доц. д-р инж. И. Грозданов, проф. д-р инж. П. Бакърджиев, проф. дтн Георги Харалампиев, доц. д-р инж. И. Груев, доц. д-р инж. Вл. Стефанова, доц. д-р инж. Д. Кунев, доц. д-р инж. П. Лесидренски, доц. д-р инж. М. Чимбулев, ст.н.с дтн Е. Петкова и др. През последното десетилетие в състава на катедрата се включват асистентите: гл. ас. д-р инж. Веселин Петков, гл. ас. инж. Йордан Трифонов, гл. ас. д-р инж. Бисерка Лучева и гл. ас. д-р инж. П. Илиев.

Направлението „МЦМиС” подготвя специалисти в образователните степени: „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор” по професионално направление 5.9 Металургия (Металургия на цветните метали и сплави). Дипломанти и докторанти от катедрата разработват дипломните и докторантските си работи в катедрата, металургични предприятия, изследователски центрове и по международни образователни проекти SOCRATES и ERAZMUS в университети в Гърция и Белгия. В катедрата са получили инженерна квалификация студенти от Гвинеа, Панама, Гърция, Полша, Виетнам и др.

Завършилите направлението намират добра реализация у нас и в чужбина като инженери технолози, изследователи и преподаватели в областта на екстрактивната металургия на цветните метали, преработване на вторични суровини, съдържащи благородни и тежки цветни метали, в правителствени и частни екологични организации и други сфери на държавния и частния сектор.

От началото на създаване на катедрата до днес в направлението „Металургия на цветните метали и сплави” са се дипломирли над 1100 студенти. Основните насоки на изследователската работа в направлението МЦМиС са свързани с разработването на високоефективни и екологосъобразни технологии за извличане на мед, никел, кобалт и др. от земни и дълбоководни суровинни източници; извличане на благородни метали от полупродукти и отпадъци от металургичната и минната промишленост; създаване на иновативни, скелетни електродни материали за алтернативни енергийни източници и др.

Само през последните десет години колективът на направлението участва активно в 5 международни договора, 52 национални проекта, финансирани от металургичната, минната, химическата и др. промишлености, проекти финансирани от фонд “Научни изследвания” към МОМН и 32 проекта, финансирани от НИС при ХТМУ-София.

Последните години се характеризират с интензивно обновяване на материалната база на направлението. Закупената по договорна тематика от фонд „Научни изследвания” към МОМН апаратура е на стойност над 120 000 лв. (електро-химична dr. Bob’s клетка с потенциостат/галваностат/ZRA серия 300 и система RDE710 за работа с ротиращ диск на фирмата Gamry, металографски микроскопи Leica DM2500M и стерео микроскоп Leica M80, оборудвани с цветна цифрова камера Leica EC3 и със софтуерен пакет Leica LAS, машина за шлайфане LaboForce-1 на фирмата Struers A/S и др. В процеса на модернизиране на материална база активно участваха: КЦМ АД гр. Пловдив, който дари на колектива на катедра лабораторна индукционна пещ; фирма София Мед АД, и др.

Направлението МЦМиС поддържа професионални контакти както с металургични и минно-обогатителни предприятия: Aурубис България АД, гр. Пирдоп, КЦМ АД, гр. Пловдив, ALCOMET, гр. Шумен, SOFIA-МED S.A., дъщерна фирма на ХАLCОR - Гърция, DUNDEE PRECIOUS METALS INC с.Челопеч; фирми SGS, DITEEX LTD, RINTEX и др, така и с международни учебни заведения като Catholic University в Leuven, Белгия, MISiS в Москва, Русия, АGH University of Science and Technology, Полша, консорциум Interoceanmetall, Полша и др.

Направление „Полупроводникови технологии”

Първоначално катедра ХТММЕЕ е носила името “Химия и технология на полупроводниковите материали и електронните елементи” и е основана през 1961 год. с цел да се задоволят нуждите на промишлеността с висококвалифицирани кадри по специалността “Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи”. Понастоящем последната е специализиращ модул “Полупроводникови материали и технологии” към специалността “Материалознание”.

Първият випуск студенти на самостоятелната катедра ХТММЕЕ е приет през 1961 год. и се обучава по учебни програми, разработени от проф. дхн инж. Зорка Бончева-Младенова и проф. дфн Христо Воденичаров, които четат лекции съответ но по “Химия на полупроводниковите материали” и “Физика на полупроводниците”.

За първи ръководител на катедрата е избран проф. Димитър Джоглев, който чете лекции по “Технология на полупроводни ковите материали”. В колектива на катедрата се включват кадри, по-голяма част от които са завършили същата катедра и са преминали през школата на НИС. През различните периоди от време катедрата

се ръководи последователно от проф. дхн инж. Зорка Бончева-Младенова, проф. дтн инж. Георги Пеев, доц. д-р инж. Стоян Карбанов, доц. д-р инж. Тодора Рачева– Стамболиева, проф. дтн Венцеслав Василев и проф. д-р Иваня Маркова-Денева. В периода от 2002 г. до 2008 г. академичният състав на направление ППТ се състои от 9 доценти със степен „доктор” (доц. д-р инж. Т. Рачева, доц. д-р инж. И. Илиев, доц. д-р инж. Г. Георгиев, доц. В. Шанов, доц. Л. Илков, доц. В. Василев, доц. д-р инж. Ив. Маркова-Денева, доц. д-р инж. Л. Замбов, доц. д-р инж. Б. Иванов) и 2 асистенти (д-р инж. Л. Алжихмани и инж. Л. Славов).

Направление ПТ подготвя специалисти в образователните степени «Бакалавър» и «Магистър» по «Полупроводникови материали и технологии» и „Метрология”. Завършилите могат да се реализират в технологията на дълбокото пречистване на веществата и полупроводниковите материали за електрониката и микроелектрониката, производството на електронни и микроелектронни изделия, в машиностроенето, химичната и металургичната промишленост, електрониката, електротехниката и други, както и в научно-изследователски центрове у нас и в чужбина. Направление ПТ обучава и докторанти по научната специалност “Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи”. През последните десет години успешно са защитили 47 магистри и 80 бакалаври от редовна и задочна форма на обучение.

Научно-изследователските направления в тематиката на направлението са: Материали и технологии за производство на електронни компоненти; Чисти и особено чисти материали за електрониката, електротехниката, оптоелектрониката; Синтез и охарактеризиране на наноматериали (метални наночастици, хибридни наночастици, порести нанокомпозити на базата на порьозен силиций и оптично активни полимери, въглеродна пяна и интерметални наночастици) за катализатори, функционализирани наноматериали за медицината, нанокомпозити за електрониката, оптоелектрониката и високовакуумната техника, за електроди в електрохимични източници на ток. В периода 2002-2012 г. в направление ПТ от фонд “Научни изследвания” към МОМН са финансирани 5 проекта, от НИС при ХТМУ-София са финансирани 26 проекта и има участие в 2 международни проекта. Материалната база се обновява непрекъснато, което повишава качеството на обучение на студентите и докторантите.

Направлението ПТ поддържа връзки с фирми в областта на електронната индустрия като EPIQ Electronic Assembly-Ботевград, Sensata-Ботевград, AMG Technology-Ботевград, Curtis Balkan – София, Micron20-София, Sammuel 90 – Самоков. Академичният състав поддържа научни контакти с University of Cincinaty–САЩ, National University of Kansas-САЩ, National Polytechnical University of Toulouse – Франция, Institute of Materials of Nantes – Франция, University of Science and Technologies in Montpellier – Франция, University of Cardiff – Wells, Великобритания, University of Birmingam – Великобритания, Univesrity of Scopie – Македония, МИСиС в Москва, Русия, Russian University of Chemical Technology of D.I. Mendeleev в Москва, Русия.
Контакти: 
+359 2 81 63 386
Преподаватели: 
доц. д-р инж. В. Стефанова; проф. д-р инж. И. Маркова – Денева; гл. ас. д-р инж. Л. Алжихмани; гл. ас. д-р инж. П. Илиев; гл. ас. д-р инж. Б. Лучева; ас. инж. Т. Петров; доц. д-р инж. И. Груев; доц. д-р инж. П. Лесидренски; проф. дтн инж. Г. Пеев;

Newsletter Subscription

Subscribe with your email address to stay upto date. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut

Go to top