СТИПЕНДИИ от КИИП – СОФИЯ
2015-10-01

КИИП – София-град отпуска една стипендия на стойност 120 лв. за учебната 2015-2016 г. (от м. септември 2015 г. до м. юли 2016 г.) при следните условия:

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

 1. Студент в специалност от направление „Химични технологии“ (вкл. всички специалности от Факултета по Химични технологии), записан в редовна форма на обучение, седми семестър.
 2. Среден общ успех до момента – много добър.
 3. Показани интереси по време на следването в областта на проектирането.
 4. Познаване на програми за компютърно проектиране – AUTO CAD, ARCHI CAD и др.
 5. Участие в проекти и други видове разработки в областта на проектирането.
 6. Намерение да се реализира в областта на технологичното проектиране.
 7. След завършването си да бъде член на КИИП София – град, секция „Технологии“.

Документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо до Председателя на КИИП РК София-град;
 • Удостоверение за успех;
 • Доказателствени материали за:
  •  научни разработки;
  • участия в конференции/проекти;
  • други удостоверяващи документи.

 

Цялата документация се предава във факултетната канцелария на Факултета по Химични технологии към ХТМУ, стая 206, сгр. А, ет. 2.

 

Срокът за кандидатстване се удължава до 19 октомври 2015 г.

 

Допълнителна информация може да получите на тел. 02/8163146 или на еmail: student_council@uctm.edu

 

Екип на Студентски съвет при ХТМУ