ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ХТМУ
2014-12-03

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 11.12.2014 г. (четвъртък) от 14:00 часа в зала „проф. Асен Златаров” ще се проведе заседание на Университетското общо събрание на ХТМУ с дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Aкадемичното ръководство за състоянието и дейността на ХТМУ за периода от 1 ноември 2013 г. до 31октомври 2014 г.
  2. Отчетен доклад на Контролния съвет на ХТМУ за периода от 1 ноември 2013 г. до 31 октомври 2014 г.
  3. Попълване състава на Академичния съвет.
  4. Попълване състава на Контролния съвет.
  5. Текущи.

Поканват се да присъстват всички членове на Университетското общо събрание.

 

Председател на УОС,

проф. А. Дишлиев

http://dl.uctm.edu/bg/