Общо събрание на Студентски съвет към ХТМУ
2015-02-23

ДО

СТУДЕНТСКАТА ОБЩНОСТ В ХТМУ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 9 ал. 2 от Правилника за структурата и дейността на Студентски съвет към ХТМУ и по Решение на СИС от 19.02.2015 г. свиквам редовно Общо събрание на СС на 25.02.2015 г. от 17:00 ч. в зала 439АХТМУ.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на председателите на ПК и работни групи към СС за периода 4.02 – 25.02.2015 г.;

2. Позиция на Студентски съвет по ключови въпроси за студентската общност в ХТМУ;

3. Разглеждане на документи за отпускане на еднократни помощи;

4. Текущи.

 

23.02.2015 г.,                                                                                               инж. НИКОЛАЙ ЯВОРОВ

гр. София                                                                                                    Председател на СС при ХТМУ

  

СОФИЯ 1756, БУЛ. „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 8; тел.: (02) 8163 146;  факс: (02) 8685 488;

e-mail: student_council@my.uctm.edu,  http:// mmu2.uctm.edu/nstudsavet/